Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Cálculo da base impoñible

1. Cálculo mediante a marxe de beneficio de cada operación

A base impoñible é a marxe de beneficio, sen incluír o IVE.

Margen de beneficio:

[Prezo de venda (IVE incluído) - Prezo de compra, (IVE incluído)]

Exemplo:

Un revendedor de antigüidades compra un moble en 100 euros (IVE incluído) e véndeo en 200 euros (IVE incluído).

Margen de beneficio = 200-100 = 100 (IVE incluído).

Base impoñible = 100 ÷ (100 + 21) (1) x 100 = 82,64 euros

Cota reportada = 82,64 x 21% = 17,35 euros

Nota:

(1) Tipo impositivo xeral. Se se vendesen libros, por exemplo, a cifra sería un 4 non un 21, xa que as entregas de libros tributan ao tipo reducido do 4 %.

2. Cálculo mediante a marxe de beneficio global.

Aplícase a determinados bens previos opción do suxeito pasivo ao presentar a declaración de comezo da actividade ou no mes de decembro anterior ao ano en que deba prover efectos, e ata a súa renuncia, que non pode producirse ata a finalización do ano natural seguinte.

Bens aos que se aplica:

  • Selos, efectos timbrados, billetes e moedas de interese filatélico ou numismático.

  • Discos, cintas magnéticas e outras soportes sonoros ou de imaxe.

  • Libros, revistas e outras publicacións.

  • Bens autorizados polo Departamento de Xestión Tributaria da AEAT previa solicitude do interesado. A Administración pode revogar esta autorización cando non se dean as circunstancias que a motivaron.

A base impoñible está constituída polo marxe de beneficio global para cada período de liquidación minorada na cota do IVE que corresponde a esta marxe.

Margen de beneficio global:

[Prezo de venda (IVE incluído) das entregas de bens do período de liquidación - Prezo de compra (IVE incluído) dos bens adquiridos nese mesmo período].

Non se teñen en conta nin en compras nin en vendas, as entregas exentas por exportación ou operación asimilada, as relativas a zonas francas, depósitos francos e outros depósitos, nin as relativas a réximes aduaneiros e fiscais.

Se esta marxe é negativo, a base impoñible será cero e a marxe engadirase ao importe das compras do período seguinte.

Os suxeitos pasivos deben realizar unha regularización anual das súas existencias do seguinte xeito:

Regularización de existencias

(Saldo final - saldo inicial) é:

  • Positivo : engádese ás vendas do último período
  • Negativo : engádese ás compras do último período

Para os efectos desta regularización, nos casos de inicio ou cesamento na aplicación desta modalidade de determinación da base impoñible, debe facerse un inventario das existencias á data do inicio ou do cesamento, consignando o prezo de compra dos bens ou, no seu defecto, o valor do ben na data da súa adquisición. Estes inventarios deben presentarse no prazo de 15 días desde o inicio ou cesamento. A súa presentación pode realizarse na Delegación ou Administración da AEAT do domicilio fiscal ou por vía electrónica a través do procedemento habilitado na Sede electrónica para a presentación do inventario de existencias por inicio ou cesamento de actividade suxeita a réximes especiais do IVE.