Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Cuestións máis frecuentes expostas neste capítulo

1. Como poderá presentar o modelo 390, unha persoa física cuxo período de liquidación sexa trimestral?

Poderá presentaro telematicamente por Internet con certificado electrónico. Tamén pode presentaro por Internet utilizando o sistema de Cl@ve.

2. Como presentan o modelo 390 os suxeitos pasivos acollidos ao procedemento de declaración conxunta?

Os suxeitos pasivos acollidos ao procedemento de declaración conxunta presentan nun só documento a autoliquidación do imposto, pero deben presentar individualmente a declaración-resumo anual facendo constar que están acollidos a esta modalidade.

3. Deben declararse no modelo 349 os transportes intracomunitarios de bens que se realizan con ocasión das adquisicións intracomunitarias?

Si, no modelo 349 decláranse tanto as entregas e adquisicións de bens, como as adquisicións e prestacións intracomunitarias de servizos.

4. As grandes empresas que teñen obriga de presentar declaracións mensuais no IVE. Cando deben presentar a declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias?

O modelo 349 debe presentarse mensualmente nos mesmos prazos que a autoliquidación do imposto, non sendo que polo seu volume de operacións intracomunitarias teña unha periodicidade trimestral.

5. Cal é a forma de proceder cando se presenta no cuarto trimestre unha autoliquidación a compensar e queríase solicitar a devolución?

O dereito a solicitar a devolución configúrase como unha operación alternativa ao dereito a compensar o crédito, non sendo posible variar a opción fóra do prazo establecido para a presentación do modelo de autoliquidación e sempre que se renuncie expresamente á anterior opción.

Só nos supostos en que non exista ningún medio para recuperar o crédito fronte á Facenda Pública será posible aceptar o cambio de opción fóra do prazo de presentación do modelo de autoliquidación.

6. Un suxeito pasivo inscrito na REDEME ##1##ten obriga de presentar a declaración-resumo anual de IVE, modelo 390?

Os suxeitos pasivos inscritos na REDEME teñen período de liquidación mensual e en consecuencia teñen a obriga de levar os libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Polo tanto, están exonerados de presentar a declaración-resumo anual de IVE, modelo 390, non sendo que non teñan obriga de presentar a autoliquidación correspondente ao último período de liquidación do exercicio.

Aínda que queden exonerados da presentación do modelo 390, deben cubrir o apartado específico reservado aos mesmos, requirido para estes fins no modelo de autoliquidación do Imposto correspondente ao último período de liquidación do ano, en relación coa información sobre o tipo de actividades económicas ás que se refire a súa declaración, se é o caso, sobre a porcentaxe de pro rata aplicable, sectores diferenciados e porcentaxes de tributación a varias Administracións, así como do detalle do volume total de operacións realizadas no exercicio.