Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Prazo de presentación

Con carácter xeral, a declaración recapitulativa comprenderá as operacións realizadas en cada mes natural, e presentarase durante os vinte primeiros días naturais do mes inmediato seguinte ao correspondente período mensual, agás a correspondente ao mes de xullo, que poderá presentarse durante o mes de agosto e os vinte primeiros días naturais do mes de setembro, e a correspondente ao mes de decembro, que deberá presentarse durante os trinta primeiros días naturais do mes de xaneiro.

Cando nin durante o trimestre de referencia nin en cada un dos catro trimestres naturais anteriores o importe total das entregas de bens e prestacións de servizos que deban consignarse na declaración recapitulativa sexa superior a 50.000 euros, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, a declaración recapitulativa deberá presentarse durante os vinte primeiros días naturais do mes inmediato seguinte ao correspondente período trimestral, agás a do último trimestre do ano, que deberá presentarse durante os trinta primeiros días naturais do mes de xaneiro.

Se ao final de calquera dos meses que compoñen cada trimestre natural superásese o importe mencionado no parágrafo anterior, deberá presentarse unha declaración recapitulativa para o mes ou os meses transcorridos desde o comezo do devandito trimestre natural durante os vinte primeiros días naturais inmediatos seguintes, de acordo co seguinte criterio:

  1. Se se supera o importe mencionado no parágrafo anterior no primeiro mes do trimestre natural, deberá presentarse unha declaración mensual incluíndo as operacións realizadas no devandito mes.

  2. Se se supera o importe mencionado no parágrafo anterior no segundo mes do trimestre natural, deberá presentarse unha declaración mensual, en que se incluirán as operacións correspondentes aos dous primeiros meses do trimestre e incorporarase unha marca en que se indique que se trata dun trimestre truncado.