Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Vendas intracomunitarias a distancia a persoas cuxas adquisicións intracomunitarias estean non suxeitas

As entregas de bens expedidos desde un Estado membro a outro con destino a persoas xurídicas que non actuen como empresario ou profesional, suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca ou suxeitos pasivos que realicen exclusivamente operacións que non dan dereito a deducir, tributarán da seguinte maneira:

  1. Medios de transporte novo: tributarán no Estado membro de destino como adquisición intracomunitaria de bens e como entrega intracomunitaria exenta no Estado membro de orixe.

  2. Bens obxecto de impostos especiais: tributarán no estado membro de destino como entrega de bens.

  3. Bens acollidos ao réxime especial de bens usados: tributarán no Estado membro de orixe de acordo coas normas reguladoras do devandito réxime.

  4. Bens obxecto de instalación ou montaxe: tributarán no Estado membro de destino como entrega de bens excluídos do concepto de venda intracomunitaria a distancia, e polo tanto do réxime da unión do portelo único

  5. Para o resto dos bens , hai que distinguir se a adquisición está suxeita como adquisición intracomunitaria no estado membro de destino ou non éstáo:

    1. Se a adquisición está suxeita como adquisición intracomunitaria por haberse superado os límites do artigo 14 da LIVE ou haberse exercido a opción prevista no mesmo artigo, a operación tributará como adquisición intracomunitaria no Estado membro de destino e como entrega intracomunitaria exenta no Estado membro de orixe.

    2. Se pola contra, a adquisición non está suxeita como adquisición intracomunitaria, a operación tributará de acordo cos mesmos criterios aplicables ás vendas intracomunitarias a distancia a consumidores finais e será susceptible de incluírse no réxime da unión do portelo único.