Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Devolución aos suxeitos pasivos en réxime simplificado que exerzan a actividade de transporte de viaxeiros ou de mercadorías por estrada

Os suxeitos pasivos que exerzan a actividade de transporte de viaxeiros ou de mercadorías por estrada, tributen polo réxime simplificado do Imposto e, cumpran os requisitos establecidos nas letras b) e c) do artigo 30.3 do Regulamento do IVE, poderán solicitar a devolución das cotas deducibles do imposto, soportadas con ocasión da adquisición de medios de transporte afecto ás devanditas actividades.

A solicitude realizarase durante os primeiros 20 días naturais do mes seguinte a aquel no que realizasen a adquisición dos medios de transporte.

A solicitude de devolución realizarase utilizando o modelo 308 e deberá presentarse obrigatoriamente por vía telemática a través de Internet.

Os medios de transporte que fosen adquiridos polos suxeitos pasivos que exerzan a actividade de transporte de mercadorías por estrada, deberán estar comprendidos na categoría N1 e ter polo menos 2.500 quilos de masa máxima autorizada ou nas categorías N2 e N3, todas elas do Anexo II da Directiva 2007/46/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de setembro de 2007.

Non poderán acollerse a este procedemento de devolución os suxeitos pasivos que opten por consignar as referidas cotas deducibles nas autoliquidacións do imposto.