Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Obrigas contables dos suxeitos pasivos

Os empresarios ou profesionais, suxeitos pasivos do IVE, teñen que levar os seguintes Libros Rexistros:

 1. Libro Rexistro de facturas expedidas.

 2. Libro Rexistro de facturas recibidas.

 3. Libro Rexistro de bens de investimento.

 4. Libro Rexistro de determinadas operacións intracomunitarias.

 5. Libros Rexistro especiais:

  • Libro Rexistro de operacións realizadas no réxime simplificado.

  • Libro Rexistro de operacións realizadas no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca.

  • Recibos expedidos que xustifican o reintegro das compensacións na adquisición de bens ou servizos a suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca.

  • Libro Rexistro de operacións realizadas no réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección.

  • Rexistro das operacións incluídas nos réximes especiais aplicables ás vendas a distancia e a determinadas entregas interiores de bens e prestacións de servizos.

Os libros ou rexistros que, en cumprimento das súas obrigas fiscais ou contables deban levar os suxeitos pasivos, poden ser utilizados para os efectos do IVE, sempre que se axusten aos requisitos establecidos.

Se os suxeitos pasivos son titulares de diversos establecementos situados no territorio de aplicación do imposto e non teñen a obriga de levar os Libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria poden levar, en cada un destes establecementos, os Libros rexistro, en que anotarán por separado as operacións efectuadas desde os devanditos establecementos, sempre que os asentos resumos dos mesmos trasládense aos correspondentes Libros rexistros xerais que deberán levarse no domicilio fiscal do suxeito pasivo.

O Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria pode autorizar a substitución destes Libros Rexistro por sistemas de rexistro diferente, así como a modificación dos requisitos esixidos para as anotacións rexistrais, sempre que respondan á organización administrativa e contable dos suxeitos pasivos e quede garantida a comprobación das súas obrigas tributarias. Así mesmo, poderá autorizar que nos libros rexistro de facturas expedidas e recibidas non consten todas as mencións ou toda a información referida nos artigos 63.3 e 64.4 do Regulamento do IVE, así como a realización de asentos resumos con condicións distintas das sinaladas nos artigos 63.4 e 64.5 do devandito Regulamento, cando aprecie que as prácticas comerciais ou administrativas do sector de actividade de que se trate, ou ben as condicións técnicas de expedición das facturas, xustificantes contables e documentos de Aduanas, dificulten a consignación das devanditas mencións e información.

• Requisitos se os libros son levados por medios electrónicos e informáticos:

Os empresarios ou profesionais que utilicen medios electrónicos e informáticos para xestionar a facturación, a contabilidade e a xeración de libros e rexistros fiscalmente esixibles deberán conservar en soporte electrónico, durante o período de prescrición, os ficheiros, as bases de datos e os programas necesarios que permitan un acceso completo e sen demora xustificada aos mesmos, posibilitando o axeitado control.

Libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria:

A obriga de levar os Libros rexistro de facturas expedidas, recibidas, bens de investimento e de determinadas operacións intracomunitarias, debe cumprirse para determinados colectivos de suxeitos pasivos por vía electrónica, a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Este sistema de leva dos Libros rexistro é coñecido como «Subministración Inmediata de Información», e o colectivo obrigado está integrado de acordo co previsto no artigo 62.6 do RIVE :

 • Con carácter obrigatorio: polos suxeitos pasivos que teñan período de liquidación do IVE mensual:

  • Inscritos na REDEME (Rexistro de Devolución Mensual do IVE)
  • Grandes Empresas (facturación superior a 6.010.121,04 €)
  • Grupos de IVE
 • Con carácter voluntario: por aqueles suxeitos pasivos que, non estando obrigados, decidan acollerse ao mesmo. Para iso, poderán exercer esta opción en calquera momento na declaración censual, quedando incluídos desde o primeiro período de liquidación que se inicie con posterioridade ao exercicio da mesma.

  Aqueles suxeitos pasivos que optasen voluntariamente ao SII, manterán o seu período de liquidación trimestral.

Na  Sede electrónica da Axencia Tributaria encóntrase dispoñible o servizo de axuda «Asistente virtual do SII »que facilita unha resposta inmediata ás dúbidas sobre o SII.