Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Responsables do imposto

 1. Establécese a responsabilidade solidaria no pagamento da débeda tributaria das seguintes persoas:

  1. Os destinatarios das operacións que mediante acción ou omisión culposa ou dolosa, eludan a correcta repercusión do imposto. A responsabilidade acadará á sanción que poida proceder.

  2. En caso de importacións de bens:

   • As asociacións garantes nos casos determinados nos Convenios Internacionais.

   • A RENFE, cando actúe en nome de terceiros en virtude de Convenios Internacionais.

   • As persoas ou entidades que actuen en nome propio e por conta dos importadores.

 2. Establécese a responsabilidade subsidiaria no pagamento da débeda tributaria das seguintes persoas:

  1. As persoas ou entidades que actuen en nome e por conta do importador.

  2. Os empresarios ou profesionais que sexan destinatarios de operacións en que debesen razoablemente presumir que o imposto repercutido ou que debese repercutirse non fose nin vaia a ser obxecto de ingreso.

   Considérase que se produce esta situación cando se satisfixese un prezo notoriamente anómalo.

   Enténdese por prezo notoriamente anómalo:

   • O que sexa sensiblemente inferior ao correspondente aos devanditos bens nas condicións en que se realizou a operación ou o satisfeito en adquisicións anteriores de bens idénticos.

   • O que sexa sensiblemente inferior ao prezo de adquisición dos devanditos bens por parte de quen efectuou a entrega.

   Non se considerará prezo notoriamente anómalo o que se xustifique pola existencia de factores económicos distintos á aplicación do imposto.

   Ademais de que se entenda que se satisfixo un prezo notoriamente anómalo, para declarar este tipo de responsabilidade esíxese outro requisito:

   A Administración tributaria deberá acreditar a existencia dun imposto repercutido ou que debese repercutirse que non foi obxecto de declaración e ingreso.

  3. Os titulares dos depósitos distintos dos aduaneiros do pagamento da débeda tributaria que corresponda á saída ou abandono dos bens destes depósitos.