Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Non aplicación do réxime especial

Non se aplicará o réxime especial da agricultura, gandaría e pesca:

 1. Aos que non son titulares destas explotacións , segundo o visto no apartado anterior «Requisitos» .

 2. Actividades excluídas. O réxime especial non pode aplicarse ás seguintes actividades:

  1. Cando se transformen, elaboren ou manufacturen os produtos naturais.

   Non teñen esta consideración os actos de mera conservación como: pasteurización, conxelación, secado, limpeza, escascado, torado, desinfección, etc.; nin a obtención de materias primas agropecuarias que non requiran o sacrificio do gañado.

  2. Cando se vendan os produtos obtidos mesturados con outros adquiridos a terceiros, non sendo que sexan meramente conservantes.

  3. Cando se vendan os produtos en establecementos fixos situados fóra das explotacións ou en establecementos en que o suxeito pasivo realice ademais outras actividades económicas.

  4. Explotacións cinexéticas recreativas ou deportivas.

  5. Pesca marítima.

  6. Gandaría independente.

  7. Prestación de servizos accesorios non incluídos no réxime.

   As actividades excluídas deste réxime (como gandaría independente; cría, garda e engorde de gañado; servizos accesorios excluídos) poden tributar no réxime simplificado.

 3. Suxeitos pasivos excluídos. Non poden aplicar este réxime:

  1. As sociedades mercantís.

  2. As sociedades cooperativas e sociedades agrarias de transformación.

  3. Quen realizasen operacións relativas ás actividades comprendidas neste réxime o ano anterior por un importe superior a 250.000 euros e quen superen, para a totalidade de operacións distintas ás comprendidas neste réxime durante o ano anterior, 250.000 euros.

   A determinación do volume de operacións realizarase atendendo ás seguintes regras:

   • En operacións sometidas ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca e o réxime simplificado para o conxunto das actividades agrícolas, forestais e gandeiras que se determinen, computaranse unicamente aquelas que deban anotarse nos libros rexistro.

   • En operacións sometidas a outros réximes especiais ou ao réxime xeral, computaranse segundo o que se dispón no artigo 121 da Lei do IVE. Non se computarán as operacións de arrendamento de bens inmobles cuxa realización supoña o desenvolvemento dunha actividade económica no IRPF.

  4. Os empresarios ou profesionais que renunciasen á aplicación do réxime de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas por calquera das súas actividades económicas.

  5. Os empresarios ou profesionais que renunciasen á aplicación do réxime simplificado.

  6. Aqueles empresarios ou profesionais cuxas adquisicións e importacións de bens e servizos para o conxunto das súas actividades empresariais ou profesionais superasen no ano anterior 250.000 euros anuais, IVE excluído (non se teñen en conta as adquisicións de inmobilizado).

 4. Renuncia ao réxime especial.

  Regra xeral

  En xeral, a renuncia debe efectuarse a través da correspondente declaración censual (modelo 036 ou 037), que ten unha vixencia mínima de tres anos e entenderase prorrogada para cada un dos anos seguintes en que puidese resultar aplicable o réxime, non sendo que se revogue expresamente no mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que deba producir efecto.

  Non obstante, o prazo das renuncias e revogacións para o ano 2023 é desde o 25 de decembro de 2022 ata o 31 de xaneiro de 2023.

  As renuncias e revogacións presentadas desde o 1 ata o 24 de decembro de 2022 enténdense presentadas en prazo, sendo modificables no prazo previsto no parágrafo anterior.

   Regras especiais

  A práctica das deducións das cotas soportadas ou satisfeitas antes do inicio da realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos equivale á renuncia.

  A renuncia tamén se entende realizada coa presentación en prazo da autoliquidación correspondente ao primeiro trimestre do ano natural en que deba prover efectos ou da primeira declaración que deba presentarse despois do comezo da actividade aplicando o réxime xeral.