Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Deducións en sectores diferenciados da actividade empresarial ou profesional

O réxime de deducións para cada sector diferenciado da actividade empresarial ou profesional aplícase con independencia para cada sector.

En caso de bens ou servizos utilizados en varios sectores diferenciados, aplícase a pro rata xeral para determinar o porcentaxe de dedución aplicable. Para o cálculo desta porcentaxe considérase que non orixinan o dereito a deducir as operacións incluídas nos réximes especiais da agricultura, gandaría e pesca ou da recarga de equivalencia.

Na Sede electrónica da AEAT está dispoñible a ferramenta «Calculadora de sectores diferenciados» que, no caso de que leve a cabo máis dunha actividade, permítelle determinar se constitúen sectores diferenciados para os efectos de IVE.

A Administración Tributaria pode autorizar a aplicación dun réxime de dedución común a certos sectores diferenciados da actividade. Este réxime aplicarase en tanto que a devandita autorización non sexa revogada ou renuncie a ela o suxeito pasivo. Ademais, a autorización non proverá efectos no ano en que o montante total das cotas deducibles por aplicación do réxime de dedución común exceda nun 20 por cento de que resultaría de aplicar con independencia o réxime de deducións respecto de cada sector diferenciado.

A solicitude de aplicación dun réxime de dedución común para os sectores diferenciados deberá efectuarse nos seguintes prazos:

  • No mes de novembro do ano anterior a aquel en que provea efectos. Neste caso, a porcentaxe común aplícase unicamente ás cotas soportadas a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte a aquel en que se formulou a solicitude.

  • Nos supostos de inicio de actividades, a solicitude pode formularse en calquera momento, ata a finalización do mes seguinte a aquel en que se produza o comezo da realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes á actividade. Neste caso, a porcentaxe común aplícase unicamente ás cotas soportadas a partir da data en que se produza o devandito comezo.

Esta solicitude preséntase ante o órgano competente da Axencia Tributaria e enténdese concedida unha vez transcorrido un mes (contado desde que a mesma tivese entrada no rexistro do órgano competente para a súa tramitación) sen que se notificase a súa resolución.