Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Aplicación da recarga de equivalencia

A recarga de equivalencia aplícase ás seguintes operacións :

 1. Entregas de bens mobles ou semoventes por empresarios a comerciantes retallistas.

  Os provedores dos retallistas repercutiránlles, ademais do IVE, a recarga de equivalencia, de forma independente na factura e sobre a mesma base. Nestes casos, débese expedir factura separada para documentar estas entregas.

  A liquidación e ingreso da recarga de equivalencia efectuaranse polo provedor conxuntamente co IVE e axustandose ás mesmas normas.

  Para a súa correcta aplicación, os retallistas están obrigados a indicar aos seus provedores ou á Aduana a circunstancia de estar ou non incluídos neste réxime.

  No caso de non repercutirlle a recarga de equivalencia algún provedor, cando resultase de aplicación, o retallista debe póro en coñecemento da Delegación ou Administración da  AEAT correspondente ao seu domicilio fiscal, para non incorrer en infracción.

  Desde xaneiro de 2020, incorpórase na Sede electrónica da AEAT  un novo servizo de axuda «Consulta retallistas en recarga de equivalencia» que permite consultar se un cliente está sometido ou non ao réxime especial da recarga de equivalencia. O dato ofrecido por este servizo de axuda correspóndese coa situación censual na data de consulta.

 2. Cando o comerciante retallista en réxime de recarga de equivalencia realiza adquisicións intracomunitarias, importacións e adquisicións de bens en que o retallista sexa suxeito pasivo por investimento. Nestes casos, o retallista ten obriga de liquidar e pagar o imposto e a recarga, presentando o modelo 309.

Supostos de non aplicación da recarga de equivalencia:

 • Entregas a comerciantes que acrediten non estar sometidos ao réxime especial.

 • Entregas por suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca.

 • Entregas, adquisicións intracomunitarias e importacións de bens que non son obxecto de comercio polo adquirente.

 • Entregas, adquisicións intracomunitarias e importacións de artigos excluídos da aplicación do réxime especial.