Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Contido

As operacións deberán consignarse na declaración recapitulativa correspondente ao período de declaración en que se devindicasen.

No suposto de envíos de bens no marco dun acordo de vendas de bens en consigna, a información consignarase na declaración recapitulativa correspondente:

 • Ao período de declaración relativa á data da expedición ou transporte dos bens.

 • Ao período de declaración en que se anotasen no Libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias os datos identificativos do empresario ou profesional que substitúe o empresario ou profesional ao que inicialmente foron destinados os bens no marco dun acordo de vendas de bens en consigna.

  As rectificacións anotaranse na declaración recapitulativa do período de declaración en que fose notificada ao destinatario dos bens ou servizos.

Cada tipo de operación incluirase no modelo 349 de acordo coas seguintes claves:

Clave «A »: consígnase esta clave para declarar as adquisicións intracomunitarias de bens efectuados polo suxeito pasivo declarante, incluídas as transferencias de bens desde outro Estado membro.

Clave «E »: consígnase esta clave para declarar as entregas intracomunitarias de bens efectuados polo suxeito pasivo declarante, incluídas as transferencias de bens a outro Estado membro.

Clave «T»: consígnase esta clave para declarar entregas noutro Estado membro subseguintes a adquisicións intracomunitarias exentas, efectuadas no marco dunha operación triangular.

Clave «S»: consígnase esta clave para declarar prestacións intracomunitarias de servizos realizados polo declarante.

Clave «I »: consígnase esta clave para declarar adquisicións intracomunitarias de servizos localizados no territorio de aplicación do imposto, prestados por empresarios ou profesionais establecidos noutro Estado membro cuxo destinatario é o declarante.

Clave «M »: consígnase esta clave para declarar entregas intracomunitarias de bens posteriores a unha importación exenta, de acordo co artigo 27.12º da Lei do Imposto sobre o Valor Engadido.

Clave «H»: consígnase esta clave para declarar entregas intracomunitarias de bens posteriores a unha importación exenta, de acordo co artigo 27.12º da Lei do Imposto sobre o Valor Engadido, efectuadas polo representante fiscal segundo o previsto no artigo 86.Tres da devandita Lei.

Clave «R»: consígnase esta clave para declarar transferencias de bens efectuados no marco de acordos de vendas de bens en consigna.

Clave «D »: consígnase esta clave para declarar devolucións de bens desde outro Estado membro ao que previamente foron enviados desde o TAI no marco de acordos de vendas de bens en consigna.

Clave «C »: consígnase esta clave para declarar substitucións do empresario ou profesional destinatario dos bens expedidos ou transportados a outro Estado membro no marco de acordos de vendas de bens en consigna.

Se nun mesmo período realizáronse varias operacións cun mesmo operador intracomunitario, estas deberán acumularse por clave de operación.

Operacións que deben declararse:

 1. Adquisicións intracomunitarias de bens suxeitos ao imposto, incluídas as transferencias de bens desde outro Estado membro (clave «A)».

  Non deben declararse as adquisicións intracomunitarias exentas por operación triangular.

  Para o conxunto de adquisicións realizadas a cada suxeito pasivo identificado noutro Estado membro, farase un único apuntamento en que se recolla a identificación deste e a base impoñible total.

 2. Entregas intracomunitarias exentas, incluídas as transferencias de bens (clave «E)».

  Non se inclúen:

  • Entregas de medios de transporte novo por suxeitos pasivos ocasionais.

  • Cando o destinatario non teña atribuído NIF-IVE noutro Estado membro.

   Para o conxunto de entregas realizadas cun mesmo destinatario identificado noutro Estado membro, farase un único apuntamento en que se recolla a identificación deste e a base impoñible total.

 3. Entregas realizadas noutro Estado membro da Comunidade Europea distinta de España, subseguintes a adquisicións intracomunitarias exentas efectuadas no marco dunha operación triangular (clave «T)».

  Para o conxunto de operacións deste tipo, realizadas no mesmo período e co mesmo operador intracomunitario, farase un só apuntamento en que se recolla a identificación do devandito operador e a base impoñible total.

 4. Prestacións intracomunitarias de servizos realizados polo declarante (clave «S)».

  Para o conxunto de operacións deste tipo, realizadas no mesmo período e co mesmo operador intracomunitario, farase un só apuntamento en que se recolla a identificación do devandito operador e a base impoñible total.

 5. As adquisicións intracomunitarias de servizos cuxo destinatario sexa o declarante (clave «I)».

  Para o conxunto de operacións deste tipo, realizadas no mesmo período e co mesmo operador intracomunitario, farase un só apuntamento en que se recolla a identificación do devandito operador e a base impoñible total.

 6. Entregas comunitarias de bens posteriores a unha importación exenta (clave «M)».

  Para o conxunto de operacións deste tipo, realizadas no mesmo período e co mesmo operador intracomunitario, farase un só apuntamento en que se recolla a identificación do devandito operador e a base impoñible total.

 7. Entregas intracomunitarias de bens posteriores a unha importación exenta (artigo 27.12º LIVE ), efectuadas por representante fiscal (clave «H)».

  Para o conxunto de operacións deste tipo, realizadas no mesmo período e co mesmo operador intracomunitario, farase un só apuntamento en que se recolla a identificación do devandito operador e a base impoñible total.

 8. As transferencias de bens efectuadas no marco de acordos de vendas de bens en consigna (clave «R)».

 9. As devolucións de bens desde outro Estado membro ao que previamente foron enviados desde o TAI no marco de acordos de vendas de bens en consigna (clave «D)».

 10. As substitucións do empresario ou profesional destinatario dos bens expedidos ou transportados a outro Estado membro no marco de acordos de vendas de bens en consigna (clave «C)».

Se a contraprestación das operacións fixouse nunha unidade de conta distinta do euro, a base impoñible debe reflectirse en euros, con referencia á data da devindicación.

Nos casos de transferencias de bens debe consignarse o número de identificación asignado ao suxeito pasivo no outro Estado membro.