Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Requisitos subxectivos

Poden aplicar o réxime especial do grupo de entidades os empresarios ou profesionais que formen parte dun grupo de entidades. Considérase grupo de entidades o formado por unha entidade dominante e as súas entidades dependentes, que se achen firmemente vinculadas entre si nas ordes financeiras, económico e de organización, sempre que as sedes de actividade económica ou establecementos permanentes de todas e cada unha delas radiquen no territorio de aplicación do imposto.

Vinculación:

  • Considerarase que existe «vinculación financeira» cando a entidade dominante, a través dunha participación de máis do 50 por cento no capital ou nos dereitos de voto das entidades do grupo, teña o control efectivo sobre as mesmas.

  • Considerarase que existe «vinculación económica» cando as entidades do grupo realicen unha mesma actividade económica ou cando, realizando actividades distintas, resulten complementarias ou contribúan á realización das mesmas.

  • Considerarase que existe «vinculación organizativa» cando exista un enderezo común nas entidades do grupo.

    Presumirase, agás proba en contrario, que unha entidade dominante que cumpre o requisito de vinculación financeira tamén satisfai os requisitos de vinculación económica e organizativa.

Ningún empresario ou profesional pode formar parte simultaneamente de máis dun grupo de entidades.

Considérase entidade dominante aquela que cumpre os seguintes requisitos:

  1. Que teña personalidade xurídica propia. Os establecementos permanentes situados no territorio de aplicación do imposto poden ter tamén a condición de entidade dominante.

  2. Que teña o control efectivo sobre as entidades do grupo, a través dunha participación, directa ou indirecta, de máis do 50 por cento, no capital ou nos dereitos de voto.

  3. Que a devandita participación se manteña durante todo o ano natural.

  4. Que non sexa dependente de ningunha outra entidade establecida no territorio de aplicación do imposto que reúne os requisitos para ser considerada como dominante.

Sempre que cumpran estes requisitos, unha sociedade mercantil que non actúe como empresario ou profesional tamén poderá ser considerada entidade dominante.

Considérase entidade dependente aquela que se encontra establecida no territorio de aplicación do imposto e en que a entidade dominante posúe unha participación directa ou indirecta, de polo menos o 50 por cento do capital. A devandita participación deberase manter durante todo o ano natural.

As entidades dependentes que perdan tal condición quedan excluídas do grupo de entidades con efecto desde o período de liquidación en que se produza tal circunstancia.