Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Suposto práctico

O señor «X» realizou as seguintes actividades económicas durante o ano 2023:

 • Fabrica cociñas, batedoras, cafeteiras, aspiradoras, frigoríficos, secadoras, ventiladores, lavadoras, etc. Esta actividade encóntrase recollida no epígrafe 345.1 do Imposto sobre Actividades Económicas («fabricación de aparellos electrodomésticos »).

 • Ten unha explotación agrícola pola que non renunciou ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca.

Tributación polo Imposto sobre o Valor Engadido:

 • Pola fabricación de aparellos electrodomésticos tributa polo réxime xeral do imposto.

 • Pola explotación agrícola, tributa no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca, o que significa que por esta actividade non presenta autoliquidacións, obtendo a correspondente compensación a prezo fixado cada vez que venda.

As actividades realizadas constitúen dous sectores de actividade diferenciada, polo que o réxime de deducións se aplica con independencia en cada un deles . Se hai algunha adquisición que afecte a varios destes réximes, será aplicable a pro rata para determinar que parte do IVE soportado é deducible, tendo en conta, para estes fins, que as operacións realizadas no réxime especial non dan dereito a deducir.

As operacións que se describen no suposto prodúcense exclusivamente na actividade de fabricación de aparellos electrodomésticos.

O volume global de operacións do ano  2022 foi de 300.000 euros.

A declaración do 4.º trimestre de&nbsp 2022 resultou a compensar por 3.000 euros.

Nas operacións, suporemos que o imposto non está incluído no prezo non sendo que, por precepto legal, deba entenderse o contrario ou indíquese expresamente outra cousa.

Operacións do primeiro trimestre

(1) Compra motora a un empresario español por 36.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario
 • IVE soportado: (36.000 x 21 %): 7.560 euros

(2) Compra chapa a un fabricante alemán por 18.000 euros.

 • HI: adquisición intracomunitaria de bens
 • IVE reportado e soportado: (18.000 x 21 %): 3.780 euros

(3) Recibe servizos dun avogado por 6.000 euros.

 • HI: prestación de servizos realizados por un profesional
 • IVE soportado: (6.000 x 21 %): 1.260 euros

(4) Recibe a factura do transporte realizado por un transportista alemán polo traslado dos bens do punto (2) cuxo importe ascende a 3.000 euros.

 • HI: prestación de servizos realizados por un empresario

  O servizo enténdese realizado na súa totalidade no territorio de aplicación do imposto ao tratarse dun transporte intracomunitario de bens cuxo destinatario é un empresario ou profesional

  Prodúcese o investimento do suxeito pasivo por ser o prestador non establecido.

 • IVE reportado e soportado: (3.000 x 21 %): 630 euros

(5) Paga por alugamento do local onde exerce a actividade 5.000 euros.

 • HI: prestación de servizos realizados por un empresario
 • IVE soportado: (5.000 x 21 %): 1.050 euros

(6) Compra parafusos en Marrocos por importe de 12.000 euros.

 • HI: importación

  O IVE reportado págase na aduana polo que na autoliquidación só figura como IVE soportado. Non pode optar polo adiamento.

 • IVE soportado: (12.000 x 21 %): 2.520 euros

(7) Vende electrodomésticos a un maiorista por importe de 55.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario
 • IVE reportado: (55.000 x 21 %): 11.550 euros

(8) Factura por montaxes e arranxos nas vendas realizadas a particulares 4.000 euros.

 • HI: prestación de servizos realizados por un empresario
 • IVE reportado: (4.000 x 21 %): 840 euros

(9) Vende electrodomésticos a comerciantes no réxime especial da recarga de equivalencia por 24.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  Por estar o destinatario en recarga de equivalencia, ten que repercutir o IVE e a recarga sobre a mesma base.

 • IVE reportado: (24.000 x 21 %): 5.040 euros
 • Recarga equivalencia: (24.000 x 5,2 %): 1.248 euros

(10) Vende electrodomésticos en Marrocos por 12.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  A entrega estará exenta por expedirse ou transportarse os bens fóra da Comunidade polo transmitente, é dicir, tratarse dunha exportación.

Liquidación primeiro trimestre

IVE REPORTADO

Réxime xeral

 • Vendas interiores: [(55.000(7) + 24.000(9))] x 21 %: 16.590 euros

 • Servizos prestados: (4.000(8)x 21 %): 840 euros

 • Total IVE reportado en Vendas interiores e servizos prestados (83.000 x 21 %): 17.430 euros

 • Recarga de equivalencia: (24.000(9)x 5,2 %): 1.248 euros

 • Adquisicións intracomunitarias: [(18.000(2) + 3.000(4))] x 21 %: 4.410 euros

 • TOTAL COTA REPORTADA: 23.088 euros

IVE DEDUCIBLE

Por cotas soportadas en operacións interiores

Compra interiores: (36.000(1) x 21 %): 7.560 euros

Servizos recibidos: [(6.000(3) + 5.000(5)) x 21 %]: 2.310 euros

Totais cotas soportadas en operacións interiores: 9.870 euros

Por cotas satisfeitas en importacións: (12.000(6) x 21 %): 2.520 euros

En adquisicións intracomunitarias: [18.000(2) + 3.000(4)) x 21 %]: 4.410 euros

TOTAL A DEDUCIR: 16.800 euros

Diferenza: 6.288 euros

Cota a compensar de períodos anteriores: 3.000 euros, de que aplicamos a este trimestre 3.000 euros

Diferenza a ingresar: 3.288 euros

Outros datos a considerar para a declaración-resumo anual

 • Para os efectos de consignar as operacións realizadas en réxime xeral (recadro 99 do modelo 390), estas operacións ascenderon a 83.000 euros (da base impoñible do IVE reportado (104.000) hai que descontar as adquisicións intracomunitarias de bens e de servizos (21.000) porque non son operacións realizadas senón recibidas, ademais hai que ter en conta que non debe sumarse dúas veces a base impoñible sobre a que se aplica tamén a recarga de equivalencia).

 • As exportacións do trimestre ascenden a 12.000 euros.

 • As vendas agrícolas realizadas e documentadas no trimestre supuxeron 15.000 euros máis o 12% de compensación: 16.800 euros.

Operacións do segundo trimestre

(11) Compra pezas no Xapón por importe de 36.000 euros.

 • HI: importación de bens
 • IVE soportado: (36.000 x 21 %): 7.560 euros

(12) Vende electrodomésticos a maioristas por 70.000 euros, acórdase un desconto de 3.000 euros dados o importe do pedido.

 • HI: entregas de bens efectuados por un empresario

  Non se inclúen na contraprestación que constitúe a base impoñible do imposto os descontos concedidos ao tempo de realizarse a operación e en función dela .

 • IVE reportado: (67.000 x 21 %): 14.070 euros

(13) préstanlle un servizo de reparación de maquinaria por 30.000 euros. Está pendente de pagamento, pero xa recibiu a factura. Polo adiamento de pagamento cóbranlle máis de 600 euros de intereses incluídos en factura.

 • HI: prestación de servizos realizados por un empresario

  É indiferente o momento de pagamento sempre que sexa posterior á devindicación.

  Os intereses non se inclúen na base impoñible ao ser posteriores á devindicación, ser os usuais do mercado e facerse constar separadamente na factura.

 • IVE soportado: (30.000 x 21 %): 6.300 euros

(14) Vende electrodomésticos a comerciantes en recarga de equivalencia por 12.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario
 • IVE reportado: (12.000 x 21 %): 2.520 euros
 • Recarga de equivalencia: (12.000 x 5,2 %): 624 euros

(15) Compra maquinaria de fabricación por 1.800 euros.

 • HI: entrega de bens efectuados por un empresario

  En ningún caso terá a consideración de ben de investimento ao ser inferior a 3.005,06 euros.

 • IVE soportado: (1.800 x 21 %): 378 euros

(16) Recibe servizos dun avogado establecido en Francia por 3.000 euros.

 • HI: prestación de servizos realizados por un profesional

  A operación enténdese realizada no territorio de aplicación do IVE español por ter o destinatario a condición de empresario ou profesional e a sede da súa actividade no devandito territorio.

  Prodúcese o investimento do suxeito pasivo por ser o prestador non establecido

 • IVE reportado e soportado: (3.000 x 21 %): 630 euros

(17) Vende produtos a un empresario xaponés por 9.000 euros. A posta a disposición realízase no Xapón.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  Operación exenta por expedirse ou transportarse os bens fóra da Unión Europea polo transmitente.

(18) Paga a un transportista español 1.200 euros.

 • HI: prestación de servizos realizados por un empresario
 • IVE soportado: (1.200 x 21 %): 252 euros

(19) Compra pezas en Holanda por importe de 18.000 euros.

 • HI: adquisición intracomunitaria de bens
 • IVE reportado e soportado: (18.000 x 21 %): 3.780 euros

(20) Recibe anticipos de clientes por 6.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  O cobramento de anticipos supón a devindicación do IVE.

 • IVE reportado: (6.000 x 21 %): 1.260 euros

(21) Realiza reparacións por 6.000 euros dos electrodomésticos que vendeu.

 • HI: prestación de servizos realizados por un empresario
 • IVE reportado: (6.000 x 21 %): 1.260 euros

(22) Compra maquinaria de fabricación por importe de 5.100 euros, obtendo un desconto por pronto pagamento incluído en factura de 100 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  Non se inclúen na base impoñible os descontos concedidos ao tempo de realizarse a operación e en función dela .

 • IVE soportado: (5.000 x 21 %): 1.050 euros

(23) Vende produtos a un comerciante francés por 12.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  Operación exenta por destinarse os bens a outro Estado membro.

(24) préstanlle servizos de reparación de certos bens de investimento por valor de 24.000 euros.

 • HI: prestación de servizos realizados por un empresario

  Non ten a consideración de ben de investimento porque son execucións de obra para a reparación de bens de investimento.

 • IVE soportado: (24.000 x 21 %): 5.040 euros

(25) Devolve a Holanda produtos defectuosos dos comprados no punto (19) por 6.000 euros.

 • Prodúcese a rectificación do IVE reportado e soportado.

 • IVE reportado e soportado: (-6.000 x 21 %): -1.260 euros

(26) Gana un concurso público para instalar electrodomésticos. A entrega farase no mes de novembro. Importe de adxudicación: 108.900 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  Devindicación: cando se produza a posta a disposición dos bens no mes de novembro.

  Na proposta económica enténdese en todo caso incluído o imposto.

 • Base impoñible: (108.900 ÷ 1,21): 90.000 euros
 • IVE: (90.000 x 21 %): 18.900 euros

(27) Das vendas realizadas no segundo semestre de 2022 resolveuse unha delas por importe de 7.260 euros, IVE incluído, producindose a devolución das mercadorías.

 • Prodúcese a rectificación do IVE reportado.

 • Base impoñible: (7.260 ÷ 1,21): 6.000 euros
 • IVE reportado: (-6.000 x 21 %): -1.260 euros

Liquidación segundo trimestre

IVE REPORTADO

Réxime xeral

 • Vendas interiores: [(67.000(12) + 12.000(14) + 6.000(20)) x 21 %]: 17.850 euros
 • Servizos prestados: 6.000(21)x 21 %: 1.260 euros

 • Total IVE Reportado en Vendas interiores e servizos prestados (91.000 x 21 %): 19.110 euros

 • Adquisicións intracomunitarias: [(3.000(16) + 18.000(19)) x 21 %]: 4.410 euros

 • Recarga de equivalencia: (12.000(14)x 5,2 %): 624 euros

 • Rectificación IVE reportado [(-6.000(27) - 6.000(25)) x 21 %]: -2.520 euros

 • TOTAL COTA REPORTADA: 21.624 euros

IVE DEDUCIBLE

Por cotas soportadas en operacións interiores correntes:

Compras interiores: (1.800(15)) x 21 %: 378 euros

Servizos recibidos: [(30.000(13) + 1.200(18) + 24.000(24)) x 21 %]: 11.592 euros

Por cotas soportadas en operacións interiores con bens de investimento:

Compras interiores: (5.000(22)) x 21 %: 1050

Totais cotas soportadas en operacións interiores: 13.020 euros

Por cotas satisfeitas en importacións: (36.000(11) x 21 %): 7.560 euros

En adquisicións intracomunitarias: [(3.000(16) + 18.000(19) e(25)) x 21 %]: 4.410 euros

Rectificación de deducións: (-6.000(25) x 21 %): -1.260 euros

TOTAL A DEDUCIR: 23.730 euros

Diferenza a compensar: -2.106 euros

Outros datos a considerar para a declaración-resumo anual

 • As operacións realizadas en réxime xeral (recadro 99 do modelo 390) ascenderon a 91.000 euros [da base impoñible do IVE reportado (100.000 euros) hai que descontar as adquisicións intracomunitarias de bens e de servizos (-21.000 euros) porque non son operacións realizadas senón recibidas e hai que engadir as reducións efectuadas (+12.000 euros), ademais hai que ter en conta que non debe sumarse dúas veces a base impoñible sobre a que se aplica tamén a recarga de equivalencia].

 • As exportacións do trimestre ascenderon a 9.000 euros.

 • As entregas intracomunitarias exentas ascenderon a 12.000 euros.

 • As vendas agrícolas realizadas e documentadas no trimestre supuxeron 11.000 euros máis o 12% de compensación: 12.320 euros.

 • Dentro do IVE soportado corresponde a bens de investimento a compra do punto (22) (5.000 x 21 %) = 1.050 euros.

Operacións do terceiro trimestre

(28) Entrega gratuíta de electrodomésticos por valor de 6.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario (autoconsumo)

  A base impoñible está constituída polo custo dos bens.

 • IVE reportado: (6.000 x 21 %): 1.260 euros

(29) Compras de motores por 18.000 euros, non recibe a factura ata o cuarto trimestre.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  O IVE será deducible cando reciba a factura.

(30) Vende a un particular un electrodoméstico por 3.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario
 • IVE reportado: (3.000 x 21 %): 630 euros

(31) Importa chapa dun fabricante por 6.000 euros.

 • HI: importación de bens
 • IVE soportado deducible: (6.000 x 21 %): 1.260 euros

(32) Vende a comerciantes en réxime especial da recarga de equivalencia por 24.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario
 • IVE reportado: (24.000 x 21 %): 5.040 euros
 • Recarga de equivalencia: (24.000 x 5,2 %): 1.248 euros

(33) Vende electrodomésticos a empresarios por 41.000 euros. A factura inclúe 500 euros por transporte e outros 500 euros por seguro.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  A base impoñible inclúe calquera crédito efectivo en favor de quen realiza a entrega.

 • IVE reportado: (42.000 x 21 %): 8.820 euros

(34) Compra bens para regalar a clientes por 1.200 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  Non son deducibles as cotas soportadas como consecuencia de adquisicións de bens e servizos destinados a atencións a clientes.

(35) Vende a un particular italiano persoa física bens por 1.200 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  Non é unha entrega intracomunitaria exenta por ser o destinatario un particular persoa física.

 • IVE reportado: (1.200 x 21 %): 252 euros

(36) Realiza unha adquisición intracomunitaria desde Bélxica de bens correntes por 12.000 euros.

 • HI: adquisición intracomunitaria de bens
 • IVE repercutido e soportado: (12.000 x 21 %): 2.520 euros

(37) Vende o 30 de setembro electrodomésticos a unha empresa francesa por 18.000 euros. Os bens non saen do territorio.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  A operación non está exenta porque os bens non saen do territorio e é requisito imprescindible para que se trate dunha entrega intracomunitaria exenta.

 • IVE reportado: (18.000 x 21 %): 3.780 euros

(38) Devolución de mercadorías vendidas este ano en España por 6.000 euros.

 • IVE reportado: (-6.000 x 21 %): -1.260 euros

(39) Ten gastos por participar nunha exposición por importe de 1.200 euros.

 • HI: prestación de servizos realizados por un empresario
 • IVE soportado: (1.200 x 21 %): 252 euros

(40) A empresa de seguros que asegurou a operación do punto (33) factúralle 500 euros.

 • HI: prestación de servizos realizados por un empresario

  A operación está exenta do imposto.

Liquidación terceiro trimestre

IVE REPORTADO

Réxime xeral

 • Vendas interiores: [(6.000(28) + 3.000(30) + 24.000(32) + 42.000(33) + 1.200(35)) x 21%] + [18.000(37) x 21 %]: 19.782 euros
 • Devolución de vendas: (-6.000(38) x 21 %): -1.260 euros

 • Recarga de equivalencia: (24.000(32)x 5,2 %): 1.248 euros

 • Adquisicións intracomunitarias: (12.000(36)x 21 %): 2.520 euros

 • TOTAL COTA REPORTADA: 22.290 euros

IVE DEDUCIBLE

Por cotas soportadas en operacións interiores

Servizos recibidos: (1.200(39) x 21 %): 252 euros

Por cotas satisfeitas en importacións: (6.000(31) x 21 %): 1.260 euros

En adquisicións intracomunitarias: (12.000(36) x 21 %): 2.520 euros

TOTAL A DEDUCIR: 4.032 euros

Diferenza: 18.258 euros

Cota a compensar de períodos anteriores: -2.106 euros que non se aplican a este trimestre

Diferenza a ingresar: 18.258

Outros datos a considerar para a declaración-resumo anual

 • As operacións realizadas en réxime xeral (recadro 99 do modelo 390) ascenderon a 88.200 euros [da base impoñible do IVE reportado (100.200 euros) hai que descontar as adquisicións intracomunitarias de bens (-12.000 euros) porque non son operacións realizadas senón recibidas. Non hai que engadir a redución efectuada porque pertence ao mesmo exercicio. Ademais hai que ter en conta que non debe sumarse dúas veces a base impoñible sobre a que se aplica tamén a recarga de equivalencia].

 • As vendas agrícolas realizadas e documentadas no trimestre supuxeron 7.300 máis o 12% de compensación: 8.176 euros.

Operacións do cuarto trimestre

(41) Compra de pezas por 60.000 euros. Repercútenlle o 10% en lugar do 21 %.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  Non pode deducirse máis do que lle repercutiron.

 • IVE soportado: (60.000 x 10 %): 6.000 euros

(42) Envía un anticipo a un provedor español por 12.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  Os anticipos supoñen a devindicación do imposto.

 • IVE soportado: (12.000 x 21 %): 2.520 euros

(43) Obtén descontos por compras do primeiro semestre do ano por importe de 18.000 euros

 • IVE soportado: (-18.000 x 21 %): -3.780 euros

(44) Recibe facturas pendentes do terceiro trimestre por 18.000 euros

 • IVE soportado: (18.000 x 21 %): 3.780 euros

(45) Vende electrodomésticos a retallistas en recarga de equivalencia por 12.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario
 • IVE repercutido: (12.000 x 21 %): 2.520 euros
 • Recarga de equivalencia: (12.000 x 5,2 %): 624 euros

(46) prodúcese a devolución de mercadorías do punto (30) quedando sen efecto a operación.

 • IVE repercutido: (-3.000 x 21 %): -630 euros

(47) Envía un anticipo a un provedor italiano por 6.000 euros.

 • Os anticipos en adquisicións intracomunitarias non devindican o IVE.

(48) Realiza exportacións por 12.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  É unha entrega exenta do imposto.

(49) prodúcese a devindicación da operación realizada co concello no segundo trimestre (punto 26).

 • IVE reportado: (90.000 x 21 %): 18.900 euros

(50) Compra uns piso a un particular por 90.000 euros para utilizaro como oficina.

 • Entrega de bens non suxeita ao IVE porque non realízaa un empresario ou profesional.

(51) Vende a licenza de fabricación a unha empresa portuguesa.

 • Prestación de servizos non suxeita ao IVE español por non entenderse realizada no territorio.

(52) Vende un almacén a un particular por 72.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario

  Entrega exenta por ser segunda entrega de edificacións (sen posibilidade de renuncia).

(53) Compra motora a empresarios españois por importe de 72.000 euros.

 • HI: entrega de bens realizados por un empresario
 • IVE soportado: (72.000 x 21 %): 15.120 euros

Liquidación cuarto trimestre

IVE REPORTADO

Réxime xeral

 • Vendas interiores: [(12.000(45) + 90.000(49))x 21 %]: 21.420 euros

 • Devolución de mercadorías: -3.000(46) x 21 %: -630 euros

 • Recarga de equivalencia: (12.000(45)x 5,2 %): 624 euros

 • TOTAL COTA REPORTADA: 21.414 euros

IVE DEDUCIBLE

Por cotas soportadas en operacións interiores

Compras realizadas: (60.000(41) x 10 %): 6.000 euros

[(12.000(42) + 72.000(53)) x 21 %]: 17.640 euros

Facturas pendentes de recibir: (18.000(44) x 21 %): 3.780 euros

Rectificación dedución (-18.000(43) x 21 %): -3.780 euros

TOTAL A DEDUCIR: 23.640 euros

As cotas que hai que compensar de períodos anteriores (2.106 euros) non se aplican neste trimestre

Diferenza a compensar: -2.226 euros

Outros datos a considerar para a declaración-resumo anual

 • As operacións realizadas en réxime xeral (recadro 99 do modelo 390) ascenderon a 99.000 euros [da base impoñible do IVE reportado (99.000) non hai que engadir a redución efectuada porque pertence ao mesmo exercicio. Ademais hai que ter en conta que non debe sumarse dúas veces a base impoñible sobre a que se aplica tamén a recarga de equivalencia. Non se teñen en conta as operacións non suxeitas ao IVE español (51), esta cantidade deberá consignarse no recadro 110].
 • As vendas agrícolas supuxeron 24.000 máis o 12% de compensación: 26.880.
 • Vendas inmobiliarias exentas: 72.000.
 • Exportacións: 12.000.

(Consulte como liquídase o IVE deste suposto práctico no modelo 303 ).

(Consulte como liquídase o IVE deste suposto práctico no modelo 390 ).