Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Adquisicións intracomunitarias e importacións

1. Adquisicións intracomunitarias de bens ou de servizos

Será suxeito pasivo quen realíceas, é dicir, o adquirente dos bens ou dos servizos.

2. Importacións

Serán suxeitos pasivos do imposto quen realicen as importacións.

Consideraranse importadores, sempre que se cumpran os requisitos da lexislación aduaneira:

  1. Os destinatarios dos bens importados.

  2. Os viaxeiros, para os bens que conduzan ao entrar no territorio.

  3. Os propietarios dos bens, nos casos non contemplados nos números anteriores.

  4. Os adquirentes ou, se é o caso, os propietarios, os arrendatarios ou fretadores dos bens, cando se trate de operacións asimiladas a importacións de bens.

Por outra banda, cando se trate de importacións ás que se refire o artigo 27.12º da LIVE , se o importador actúa mediante representante fiscal, este último está obrigado a cumprir as obrigas materiais e formais derivadas das devanditas importacións.