Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Supostos de créditos incobrables e declaración de concurso

A modificación da base impoñible por créditos incobrables efectuada por suxeitos pasivos que non se encontren acollidos ao RECC, determinará o nacemento do dereito á dedución das cotas soportadas polo suxeito pasivo debedor acollido ao devandito réxime especial correspondentes ás operacións modificadas que estivesen aínda pendentes de dedución.

Doutra banda, a declaración de concurso do suxeito pasivo acollido ao RECC ou do destinatario das súas operacións determinará na data do auto de declaración de concurso, a devindicación das cotas repercutidas e a dedución das cotas soportadas respecto das operacións ás que fose de aplicación o RECC, que estivesen aínda pendentes de devindicación ou dedución.