Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Devolución das cotas soportadas polas Forzas Armadas de calquera Estado membro distinto de España por adquisicións vinculadas a esforzos realizados no ámbito da política común de seguridade e defensa

Con efectos 1 de xullo de 2022, establécese a exención do Imposto sobre o Valor Engadido á importación, ás operacións interiores e para as adquisicións intracomunitarias de bens efectuados polas forzas armadas de calquera Estado membro distinto de España, para uso das devanditas forzas ou do persoal civil ao seu servizo, ou para o abastecemento dos seus comedores ou cantinas, sempre que as devanditas forzas estean afectadas a un esforzo de defensa realizado para levar a cabo unha actividade da Unión no ámbito da política común de seguridade e defensa.

As exencións anteriores foron obxecto de desenvolvemento polo Regulamento polo que se desenvolven as exencións fiscais relativas ás Forzas Armadas dos Estados membros da Unión Europea afectada a un esforzo de defensa no ámbito da política común de seguridade e defensa e establécese o procedemento para a súa aplicación, aprobado por Real decreto 443/2023, do 13 de xuño.

En relación coas exencións nas operacións interiores e intracomunitarias, o artigo 5 do citado regulamento establece dous procedementos para a aplicación destas exencións: un procedemento de exención directa previa obtención do correspondente certificado e un procedemento de devolución ou de reembolso que require da previa solicitude do beneficiario.

Polo que se refire ao procedemento de devolución, utilizarase naqueles casos en que non sexa posible o certificado no momento de realizarse a operación.

A devandita devolución solicitarase mediante a presentación do modelo 381. A devandita presentación efectuarase de forma obrigatoria por vía electrónica a través de Internet.

As solicitudes de devolución deberán referirse ás cotas soportadas en cada trimestre natural e presentaranse no prazo dos seis meses seguintes á terminación do período a que correspondan. Excepcionalmente, as solicitudes correspondentes ao terceiro e cuarto trimestre de 2022 e ao primeiro trimestre de 2023 presentaranse no prazo de presentación correspondente ao segundo trimestre de 2023.

Coa presentación do formulario, deberá anexarse un ficheiro coa copia electrónica dos seguintes documentos:

  • As facturas

  • Certificado que xustifique a concesión polas autoridades competentes do Estado membro ao que pertenzan as forzas armadas do dereito a adquirir os bens ou servizos con exención. 

Non obstante, poderase substituír a formalización da relación de facturas pola presentación dun ficheiro coa relación das facturas.