Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Suposto xeral de devolución

Os suxeitos pasivos que non puidesen efectuar as deducións por exceder a contía das mesmas das cotas reportadas, poden solicitar a devolución do saldo ao seu favor existente a 31 de decembro de cada ano na autoliquidación correspondente ao último período de liquidación do devandito ano.

A Administración está obrigada a practicar liquidación provisional no prazo de seis meses desde que termine o prazo de presentación da declaración. En autoliquidacións presentadas fóra de prazo, os 6 meses computaranse desde a data da súa presentación. Cando da declaración ou da liquidación provisional resulte unha cantidade a devolver, procederá á súa devolución de oficio. Se a liquidación provisional non se practica neste prazo, procederá a devolver de oficio o importe total da cantidade solicitada.

Transcorrido o prazo de 6 meses citados sen que se ordenase o pagamento da devolución por causa imputable á Administración, aplicarase á cantidade pendente de devolución o xuro de mora desde o día seguinte á finalización do devandito prazo e ata agora de ordenamento do pagamento da devolución sen necesidade de que se reclame polo suxeito pasivo.

As devolucións realizaranse por transferencia bancaria. Non obstante, cando concorran circunstancias excepcionais que o xustifiquen, a devolución poderase realizar mediante cheque cruzado ou nominativo do Banco de España.

As autoliquidacións do IVE con resultado a devolver e con solicitude de emisión mediante cheque nominativo ou cruzado, presentaranse canda un escrito solicitando a devandita forma de devolución na Delegación ou Administración da AEAT do domicilio fiscal do declarante.