Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Contido

O grupo de entidades poderá optar pola aplicación do réxime especial normal ou pola aplicación do réxime especial nun nivel avanzado. Esta opción establecida no artigo 163 sexies. Cinco da Lei do IVE, vese desenvolvida no artigo 163 octies. Un e Tres da citada Lei.

A opción polo nivel avanzado referirase ao conxunto de entidades que apliquen o réxime especial e formen parte do mesmo grupo de entidades, debendo adoptarse o acordo conforme ao que se dispón no apartado «Condicións para a aplicación do réxime especial». Esta opción terá unha validez mínima dun ano natural, entendendose prorrogada agás renuncia.

Opción polo nivel avanzado

Cando se exercite esta opción, establecida no artigo 163 sexies. Cinco da Lei do IVE, a base impoñible das entregas de bens e prestacións de servizos realizados no territorio de aplicación do imposto entre entidades dun mesmo grupo que apliquen o réxime especial, estará constituída polo custo dos bens e servizos utilizados directa ou indirectamente, total ou parcialmente, na súa realización e polos que se soportase ou satisfeito efectivamente o imposto.

Cando os bens utilizados teñan a condición de bens de investimento, a imputación do seu custo deberase efectuar por completo dentro do período de regularización de cotas correspondentes aos devanditos bens.

Cada unha das entidades do grupo actuará, nas súas operacións con entidades que non formen parte do mesmo grupo, de acordo coas regras xerais do imposto, sen que nestes casos o réxime do grupo de entidades produza efecto algún.

Cando se exercite a opción por este nivel avanzado, as operacións entre entidades dun mesmo grupo que apliquen o réxime especial, constituirán un sector diferenciado da actividade, ao que se entenderán afectos os bens e servizos utilizados directa ou indirectamente, total ou parcialmente, na realización das citadas operacións e polos que se soportase ou satisfeito efectivamente o imposto.

Os empresarios ou profesionais poderán deducir integramente as cotas soportadas ou satisfeitas pola adquisición de bens e servizos destinados directa ou indirectamente, total ou parcialmente, á realización destas operacións, sempre que os devanditos bens e servizos utilícense na realización de operacións que xeren o dereito á dedución conforme ao previsto no artigo 94 de Lei do IVE. Esta dedución practicarase en función do destino previsible dos citados bens e servizos, sen prexuízo da súa rectificación se aquel fose alterado.

As entidades que exerzan a opción polo nivel avanzado aplicarán a regra de pro rata especial en relación co sector diferenciado das operacións intragrupo, sen prexuízo das opcións que se puidesen exercitar en relación co resto de sectores diferenciados que se é o caso, tivesen cada unha das entidades do grupo (o Real decreto 1073/2014, do 19 de decembro, modificou o artigo 61 bis.3 do RIVE con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2015).

O importe das cotas deducibles para cada un dos empresarios ou profesionais integrados no grupo de entidades será o que resulte das regras xerais do imposto. Estas deducións practicaranse de forma individual por parte de cada un dos empresarios ou profesionais que apliquen o réxime especial do grupo de entidades.

Determinado o importe das cotas deducibles para cada un dos devanditos empresarios ou profesionais, serán eles quen individualmente exerciten o dereito á dedución.

No caso de que ás operacións realizadas por algunha das entidades incluídas no grupo de entidades lles fóra aplicable calquera dos restantes réximes especiais regulados na Lei do IVE, as devanditas operacións seguirán o réxime de deducións que lles corresponda segundo os devanditos réximes.