Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Esquema xeral

Na aplicación do Imposto, tendo en conta o que vimos ata agora, convén distinguir dous partes claramente diferenciadas: o IVE reportado e o IVE soportado deducible.

1. IVE reportado

Para que se aplique o IVE nunha operación, débense ter en conta os seguintes aspectos:

  1. Debe tratarse dunha entrega de bens ou unha prestación de servizos realizada por un empresario ou profesional, dunha adquisición intracomunitaria de bens ou dunha importación de bens.

  2. Non debe tratarse dunha das operacións declaradas non suxeitas ou exentas pola Lei.

  3. A operación debe entenderse realizada na Península ou Illas Baleares.

  4. A operación debe entenderse producida ou realizada, pois só cando se produce ou realiza devindícase o IVE correspondente á operación de que se trate (non sendo que se trate do réxime especial do criterio de caixa ou existan pagamentos anticipados anteriores á realización da operación).

  5. Hai que determinar a cantidade (base impoñible) sobre a que debe aplicarse o tipo impositivo.

  6. Determinación do tipo de gravame correspondente á operación.

2. IVE soportado deducible

En xeral, os empresarios e profesionais poden deducir do IVE  repercutido o IVE soportado nas súas compras, adquisicións e importacións, sempre que cumpran os requisitos para a dedución que poden consultarse no Capítulo 5 deste Manual práctico.