Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Presentación

A Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ten entre os seus principais obxectivos o compromiso de minimizar os custos indirectos que deben asumir os cidadáns nas súas relacións coa Facenda Pública.

Fiel a este compromiso e co fin de facilitarlle o cumprimento das súas obrigas tributarias, a Axencia Tributaria pon á súa disposición este Manual Práctico do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) para o ano 2023, adaptado á linguaxe HTML que foi preparado polo Departamento de Xestión Tributaria, en que poden distinguirse tres partes claramente diferenciadas.

Na primeira delas enuméranse as principais novidades lexislativas e regulamentarias que afectaron ao IVE  no ano 2023.

A segunda parte pretende facilitar a comprensión do Imposto, tanto canto aos conceptos que nel utilízanse, como no referente ao seu funcionamento, recollendo gran parte da casuística do IVE ilustrado con numerosos exemplos prácticos.

Por último, a terceira parte está dedicada a informar sobre cales son as obrigas fiscais relacionadas con este Imposto e como deben ser cumpridas. Estas obrigas, que afectan os suxeitos pasivos do IVE, inclúen desde a realización das declaracións, tanto liquidadoras coma informativas, ata as obrigas de facturación e rexistro.

Por outra banda, a súa confección neste formato dixital HTML persegue acadar tres obxectivos básicos que viñan sendo reiteradamente demandados polos contribuíntes.

O primeiro é a súa accesibilidade Web, é dicir, lograr que o acceso ao mesmo sexa posible polo máximo número de persoas, independentemente dos seus coñecementos ou capacidades persoais ou físicas e independentemente das características técnicas do equipo utilizado para acceder á Web.

O segundo, posibilitar e pór a disposición dos contribuíntes de forma simultánea os contidos do Manual noutros idiomas ou linguas cooficiais.

O terceiro e último obxectivo é o de optimizar a utilización do seu contido, isto é, unha explotación eficaz do contido do Manual que evite a duplicidade de documentos na Web da Axencia Tributaria sobre os mesmos temas, reducindo o exceso de almacenaxe e a necesidade de estar actualizando unha pluralidade de documentos comparativamente coincidentes.

Desde  o exercicio  2020, dadas as vantaxes que achega o Manual na súa versión HTML, optouse por suprimir a versión en papel do Manual práctico do Imposto sobre o Valor Engadido, e manter unicamente a versión en HTML. Ademais, desde a versión HTML, incorporouse a posibilidade de xerar un arquivo en formato PDF do contido do Manual, formato ao que se incorporaron na presente campaña melloras para o desprazamento e navegación por documento, e que permite a súa impresión en papel se así se desexa.

Departamento de Xestión Tributaria