Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Cesión do imposto ás Comunidades Autónomas de réxime común

De acordo co que se dispón no apartado catro do artigo único da Lei Orgánica 3/2009, do 18 de decembro, que modifica o artigo décimo primeiro da Lei Orgánica 8/1980, de Financiamento das Comunidades Autónomas, e con efectos desde o 1 de xaneiro de 2009, cédese ás Comunidades Autónomas o 50 por cento do rendemento do Imposto sobre o Valor Engadido producido no seu territorio.

Considérase producido no territorio dunha Comunidade Autónoma o rendemento cedido do Imposto sobre o Valor Engadido que corresponda ao consumo na devandita Comunidade Autónoma, segundo o índice de consumo territorial certificado polo Instituto Nacional de Estatística e elaborado para os efectos da asignación do Imposto sobre o Valor Engadido por Comunidades Autónomas.

Non existe posibilidade de asumir competencias normativas por parte das Comunidades Autónomas en relación co Imposto sobre o Valor Engadido.

Por último, en relación con este imposto, a xestión, liquidación, recadación e inspección, así como a revisión dos actos ditados en vía de xestión levarase a cabo polos órganos estatais que teñan atribuídas as funcións respectivas, sen que exista posibilidade de que as Comunidades Autónomas se fagan cargo, por delegación do Estado, das competencias citadas.