Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Prazo e formas de presentación

1. Prazo de presentación

A declaración-resumo anual deberá presentarse no mesmo prazo que a última autoliquidación do IVE do exercicio, é dicir, do 1 ao 30 de xaneiro do ano seguinte.

2. Formas de presentación

O modelo 390 presentarase por vía electrónica a través de Internet, na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, mediante:

 1. Certificado electrónico recoñecido. Poderá ser utilizada por todos os suxeitos pasivos.

  Non obstante, é obrigatorio o seu uso para os suxeitos pasivos inscritos no Rexistro de devolución mensual, aqueles que teñan a condición de gran empresa ou estean adscritos á Delegación Central de Grandes Contribuíntes, os que tributen en Réxime especial do grupo de entidades, as Administracións Públicas, así como aqueles que teñan forma xurídica de sociedade anónima ou sociedade de responsabilidade limitada.

 2. O sistema Cl@ve ou sistema de sinatura con clave de acceso nun rexistro previo como usuario establecido. Poderá ser utilizado por todas as persoas físicas non obrigadas á utilización dun certificado electrónico.

2.1 Que requisitos técnicos precísanse para a presentación electrónica

Para poder presentar a declaración-resumo anual do IVE deberase ter en conta o seguinte:

 1. O declarante deberá dispor de número de identificación fiscal (NIF).

 2. Para efectuar a presentación debe xerarse previamente un ficheiro coa declaración que hai que transmitir, que poderá obterse mediante a utilización do formulario desenvolvido pola Axencia Tributaria ou por un programa informático capaz de obter un ficheiro co mesmo formato.

 3. Se a presentación electrónica se realiza utilizando un certificado electrónico recoñecido pola Axencia Tributaria, o navegador deberá tero incorporado.

 4. Se a presentación electrónica se quere realizar utilizando o sistema Cl@ve, o declarante deberá estar previamente rexistrado no sistema.

2.2 Como preséntase a declaración

O procedemento para a presentación do modelo 390 será o seguinte:

 1. O declarante ou, se é o caso, o presentador, conectarase coa Sede electrónica da Axencia Tributaria en Internet e procederá a:

  1. Cubrir o formulario do modelo 390 ou seleccionar o ficheiro coa declaración que hai que transmitir.

  2. Transmitir a correspondente declaración:

   • Co certificado recoñecido previamente instalado no navegador.

   • Co sistema Cl@ve (exclusivo para persoas físicas non obrigadas a utilizar certificado).

 2. Se a declaración é aceptada, a Axencia Tributaria devolveralle en pantalla os datos da presentación validada cun código seguro de verificación, así como a data e hora da presentación.

  No suposto de que a declaración fose rexeitada, mostraranse en pantalla os erros detectados para que se proceda á súa emenda.

 3. O presentador deberá conservar a declaración aceptada e os datos validados co correspondente código seguro de verificación.

2.3 Colaboración social na presentación de declaracións

A presentación electrónica das declaracións do Imposto sobre o Valor Engadido pode efectuarse, ademais de polo propio suxeito pasivo ou por un apoderado, por unha persoa ou entidade autorizada para presentar declaracións en representación de terceiras persoas, de acordo co que se dispón nos artigos 79 a 81, ambos os dous incluídos, do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, en que se desenvolve a colaboración social na xestión dos tributos para a presentación telemática de declaracións, comunicacións e outros documentos tributarios.

Pode obter máis información sobre a colaboración social na Sede electrónica da Axencia Tributaria.