Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Contido

O artigo 64.4 do RIVE establece o contido do libro rexistro das facturas recibidas. Non obstante, debe advertirse que a información que hai que recoller neste libro é maior no caso de tratarse de suxeitos pasivos obrigados a levar os Libros rexistro a través da Sede electrónica:

1. Con carácter xeral, no libro rexistro de facturas recibidas os empresarios ou profesionais deberán numerar correlativamente todas as facturas, xustificantes contables e documentos de aduanas correspondentes aos bens adquiridos ou importados e aos servizos recibidos no desenvolvemento da súa actividade empresarial ou profesional, todo iso con independencia de que a operación estea non suxeita, suxeita e non exenta ou exenta.

Como veremos ao analizar o contido do libro rexistro de facturas recibidas levado a través da Sede electrónica, este número correlativo debe substituírse polo número da factura asignada polo emisor.

Os devanditos documentos anotaranse no Libro Rexistro de facturas recibidas.

En particular, anotaranse as facturas correspondentes ás entregas que dean lugar ás adquisicións intracomunitarias de bens suxeitos ao imposto efectuado por empresarios e profesionais.

Igualmente, deberán anotarse as facturas ou xustificantes contables expedidos por quen realizou a entrega de bens ou a prestación de servizos nos casos de investimento do suxeito pasivo.

Por último, deberán anotarse por separado as facturas rectificativas a que se refire o artigo 15 do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.

Segundo establécese no artigo 64.4 do RIVE, na devandita anotación consignarase o seu número de recepción, a data de expedición, a data de realización das operacións, no caso de que sexa distinta da anterior e así conste no citado documento, o nome e apelidos, razón social ou denominación completa e número de identificación fiscal do obrigado á súa expedición, a base impoñible, determinada conforme aos artigos 78 e 79 da Lei do IVE, e, se é o caso, o tipo impositivo e a cota tributaria.

De acordo coa esta redacción, o contido dos asentos que conforman o libro rexistro de facturas recibidas será o seguinte:

Nº de recepciónData de expediciónData de realización operacións
(se é distinta á data de expedición)
Apelidos e nome, razón social ou
denominación completa do obrigado a expedir
NIF do obrigado a expedirBI
(arts. 78 e 79)
TipoCota
--- --- --- --- --- --- --- ---

Tal e como se mencionou no capítulo 6 deste Manual, se a operación se efectuou conforme ao réxime especial do criterio de caixa, deberanse incluír adicionalmente as mencións á data do pagamento (parcial ou total), o importe pago e o medio de pagamento utilizado.

2. Para os suxeitos pasivos que teñan a obriga de levar os Libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica, de forma adicional ao contido recollido nos parágrafos anteriores, deberá incluírse o seguinte detalle por cada rexistro de factura, xustificante contable e documento de Aduanas correspondentes a bens adquiridos ou importados e aos servizos realizados no desenvolvemento da súa actividade empresarial ou profesional, todo iso con independencia de que a operación estea non suxeita, suxeita e non exenta ou exenta, a seguinte información:

 • En primeiro lugar e como única diferenza de gran importancia coa información coincidente recollida no libro rexistro de facturas recibidas tradicional, entendendo como tal o que non se leva a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, é que o número de recepción utilizado se substitúe polo número, e se é o caso, serie que figure na factura. No caso de documentos de Aduanasel número de factura a consignar é o número do documento aduaneiro (DUA).

 • Tipo de factura expedida, indicando se se trata dunha factura completa ou, simplificada, así como se o rexistro responde a un asento resumo de facturas.

 • Identificación, se é o caso, de se se trata dunha rectificación rexistral a que se refire o artigo 70 do RIVE.

 • Descrición das operacións.

 • As mencións correspondentes aos réximes especiais de grupo de entidades (nivel avanzado), axencias de viaxes, bens usados, obxectos de arte ou de antigüidades e obxectos de colección, criterio de caixa, así como a mención a que a operación é obxecto de investimento do suxeito pasivo, ou que a mesma expediuse en virtude dunha autorización en materia de facturación ou rexistrado ao abeiro dunha autorización en materia de simplificación de rexistro.

 • Cota tributaria deducible correspondente ao período de liquidación en que se realiza a anotación. As regularizacións das deducións non se rexistran no libro rexistro, sen prexuízo de que deban constar nas autoliquidacións correspondentes.

 • Período de liquidación en que se rexistran as operacións a que se refiren as facturas recibidas.

 • Data de rexistro contable da factura, do xustificante contable ou do documento de Aduanas.

Como consecuencia da eliminación doutras obrigas formais (modelo 347, modelo 340 e modelo 390), débese informar dunha serie de cuestións adicionais ás tradicionalmente informadas nos libros rexistro. Esta información que se desenvolve a través da Orde HFP/417/2017, do 12 de maio, é a seguinte:

 • Identificación das facturas recibidas correspondentes a operacións de arrendamento de locais de negocio.

 • As persoas ou entidades a que se refiren os apartados 1 e 2 do artigo 94 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, deben informar das adquisicións de bens ou servizos á marxe de calquera actividade empresarial ou profesional.

Por último, tamén debe informarse neste libro rexistro, pero só con carácter anual, durante os trinta primeiros días do mes de xaneiro seguinte ao exercicio ao que se refiran, e de forma agrupada:

 • As axencias de viaxes que expidan as facturas a que se refire a disposición adicional cuarta do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación aprobado polo Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, deberán informar das prestacións de servizos de transporte de viaxeiros e dos seus equipaxes por vía aérea a que se refire o apartado 7.b) desta disposición adicional cuarta.

 • As entidades aseguradoras deberán igualmente informar das operacións de seguros, nos mesmos termos que viñan informando nas declaracións informativas, modelo 347 e 340, polos importes das indemnizacións ou prestacións satisfeitas.

3. Os documentos de facturación recibidos anotaranse un a un, pero admítese realizar un asento resumo das facturas recibidas nunha mesma data, en que se farán constar os números iniciais e final das facturas recibidas asignadas polo destinatario, sempre que procedan dun único provedor, a suma global da base impoñible e a cota impositiva global e se as operacións se encontran afectadas polo réxime especial do criterio de caixa (incluíndose neste caso a mención), sempre que o importe das operacións documentadas nas facturas agrupadas non exceda no seu total conxunto de 6.000 euros, e en cada unha delas de 500 euros, IVE non incluído .

Igualmente será válida a anotación dunha mesma factura en varios asentos correlativos cando inclúa operacións que tributen a distintos tipos impositivos.