Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Requisitos formais

1. Con carácter xeral, os libros rexistro deben levarse:

 • Con claridade e exactitude.

 • Por orde de datas.

 • Sen espazos en branco, interpolacións, raspaduras nin riscaduras. No Libro Rexistro de bens de investimento deixaranse espazos en branco en previsión dos posibles cálculos e axustes da pro rata definitiva.

 • Os erros ou omisións deben salvarse a continuación inmediatamente que se advirtan.

 • As anotacións deberán ser feitas expresando os valores en euros, debendo efectuarse a conversión cando a factura se expedise nunha divisa distinta.

 • As páxinas deben estar numeradas correlativamente.

2. Malia o anterior, os Libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica, deben levarse atendendo ás especificacións normativas e técnicas desenvolvidas na Orde HFP/417/2017, do 12 de maio.

O procedemento establecido para realizar a devandita subministración será:

 • Mediante os servizos web baseada no intercambio de mensaxes en formato XML.

  Cada un destas mensaxes conterá un número máximo de rexistros de facturación por envío. Este número máximo será o que se defina na Sede electrónica da AEAT en Internet. (Actualmente este número máximo de rexistros por cada envío é de 10.000, non obstante, o número de envíos é ilimitado).

  Só pódense realizar envíos con certificado electrónico, incluídos os certificados electrónicos de selo.

 • Mediante a utilización do formulario web. Permitirase a subministración dos rexistros de facturación de forma individual. Os envíos pódense realizar con certificado electrónico, e se é o caso con cl@ve (persoa física titular do libro ou apoderada).