Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Tipo impositivo do 0 por cento

 1. Desde o 23 de abril de 2020 ata o 30 de xuño de 2022, aplicarase o tipo do 0 por cento ás entregas interiores, importacións e adquisicións intracomunitarias de material sanitario para combater a pandemia provocada polo COVID-19 cos seguintes requisitos:

  1. Os bens aos que se aplicará o tipo do 0 por cento serán os seguintes:

   • Para o período comprendido entre o 23 de abril e o 31 de outubro de 2020, os enumerados no anexo do Real Decreto-lei 28/2020, do 22 de setembro.

   • Para o período comprendido entre o 1 de novembro de 2020 e o 30 de abril de 2021, os enumerados no anexo do Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro.

   • Para o período comprendido entre o 1 de maio de 2021 e o 30 de xuño de 2022, os enumerados no anexo do Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril.

  2. O tipo do 0 por cento aplicarase sempre que os destinatarios sexan entidades de Dereito Público, clínicas ou centros hospitalarios, ou entidades privadas de carácter social a que se refire o apartado tres do artigo 20 da LIVE.

 2. Desde o 24 de decembro de 2020 ata o 30 de  xuño de 2023, aplicarase o tipo do 0 por cento e, se é o caso, a recarga de equivalencia do 0 por cento a:

  1. As entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias de produtos sanitarios para diagnóstico in vitro do SARS-COV-2 que sexan conformes cos requisitos establecidos na normativa comunitaria (Directiva 98/79/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de outubro de 1998, sobre produtos sanitarios para diagnóstico in vitro e Regulamento (UE ) 2017/746 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de abril de 2017, sobre os produtos sanitarios para diagnóstico in vitro).

  2. As entregas de vacinas contra o SARS-COV-2 autorizadas pola Comisión Europea.

  3. As prestacións de servizos de transporte, almacenaxe e distribución relacionada coas entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias anteriores.

  Estas operacións documéntanse en factura como operacións exentas que deberá incluír unha referencia á normativa aplicable (Disposición final sétima do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro) e / ou indicar que a operación está exenta.

 3. A disposición final terceira da Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular, establece desde o 10 de abril de 2022 o tipo do cero por cento para as entregas de bens realizados en concepto de donativo ás entidades sen fins lucrativos definidas no artigo 2 da Lei 49/2002. Este tipo aplicarase sempre que as entidades sen fins lucrativos destinen os bens aos fins de interese xeral que desenvolvan.

 4. Desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2023 aplicarase o tipo do 0 por cento do    IVE e se é o caso, a recarga de equivalencia ao 0 por cento ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias dos alimentos básicos como son: o pan común, as fariñas panificables, o leite, os queixos, os ovos, as froitas, verduras, hortalizas, legumes, tubérculos e cereais. Non obstante, o tipo impositivo aplicable será o 4  por cento a partir do día 1 do mes de novembro de 2023, no caso de que a taxa interanual da inflación subxacente do mes de setembro, publicada en outubro, sexa inferior ao 5,5  por cento.