Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Cuestións máis frecuentes expostas neste capítulo

1. Cando considérase que unha actividade é independente, para os efectos da aplicación do réxime simplificado?

Cando apareza recollida de maneira específica na Orde Ministerial que regule o réxime simplificado.

2. Como compútase o persoal empregado no réxime simplificado do IVE ?

Tanto o persoal empregado non asalariado como o asalariado cuantifícase segundo as regras da instrución para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF.

3. Como renúnciase ao réxime simplificado?

A renuncia efectuarase a través dunha declaración censual (modelos 036 ou 037), ao tempo de presentar a de comezo de actividade ou, se é o caso, no mes de decembro anterior ao ano natural en que deba prover efectos. Estes abarcarán un período mínimo de tres anos e entenderase prorrogada para cada un dos anos seguintes, en que puidese ser aplicable o réxime, non sendo que se revogue no mes de decembro.

Tamén cabe a renuncia tácita cando se presente en prazo a autoliquidación do primeiro trimestre do ano aplicando o réxime xeral, ou cando se presente en prazo a primeira autoliquidación, aplicando o réxime xeral, do trimestre inmediatamente posterior ao comezo da actividade, se esta iniciouse comezado o ano.

4. Que modelos deben presentar os empresarios ou profesionais que realizan actividades en réxime simplificado?

Os empresarios e profesionais que realicen actividades en réxime simplificado deben presentar trimestralmente o modelo 303 de autoliquidación de IVE. Deste xeito agrúpanse nun único modelo 303 de autoliquidación do IVE todos os supostos de presentación de autoliquidacións que incumben aos suxeitos pasivos do Imposto con obrigas periódicas de declaración, coa única excepción das entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades e os réximes especiais aplicables ás vendas a distancia e a determinadas entregas interiores de bens e prestacións de servizos.

Ademais, terán que presentar unha declaración resumo anual, modelo 390, non sendo que conforme establécese no artigo 71 do Regulamento do IVE, por Orde da  persoa  titular do Ministerio de Facenda e Función Pública sexan exonerados desta obriga. Actualmente están exonerados de presentar o modelo 390 os empresarios ou profesionais que tributando só en territorio común estean acollidos ao réxime simplificado exclusivamente e / ou que ademais realicen exclusivamente a actividade de arrendamento de bens inmobles urbanos (ou actividades polas que non exista obriga de presentar autoliquidacións periódicas).

5. Cal é o prazo de presentación do modelo 303 e resumo anual modelo 390?

A presentación da autoliquidación e, se é o caso, o ingreso do modelo 303 efectuarase nos vinte primeiros días naturais do mes seguinte á finalización do correspondente período de liquidación trimestral, agás a do último período de liquidación (4T), que deberá presentarse durante os trinta primeiros días naturais do mes de xaneiro. Se é o caso, tamén deberá presentarse coa declaración-resumo anual modelo 390 (pode non ser esixible a presentación da declaración resumo anual se así se establece por Orde da persoa titular do Ministerio de Facenda e Función Pública) durante os trinta primeiros días naturais do mes de xaneiro.

No caso de que o vencemento do prazo coincida cun sábado ou día inhábil entenderase que o prazo finaliza o primeiro día hábil seguinte.

6. Que cotas pode deducir un empresario que ten dúas actividades, unha que tributa en réxime simplificado e outro en recarga de equivalencia?

  • As cotas soportadas ou satisfeitas na adquisición ou importación de bens e servizos empregados no sector de actividade en simplificado, serán deducibles de acordo coa normativa que regula ese réxime.

  • Non serán deducibles, en ningunha medida, as cotas soportadas en relación con bens e servizos utilizados no sector en recarga de equivalencia.

  • As cotas soportadas ou satisfeitas en relación con bens e servizos utilizados simultaneamente en ambos os dous sectores diferenciados, serán deducibles nun 50 por cento para os efectos do réxime simplificado.

7. É posible minorar o importe que hai que ingresar en caso de incapacidade do titular?

Si. Poderase solicitar a redución dos índices ou módulos nos casos en que o titular da actividade encóntrese en situación de incapacidade temporal e non teña outro persoal empregado.