Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

2. Regra de utilización efectiva

Modifícase a regra de utilización efectiva cuxa aplicación permite a suxeición no territorio de aplicación do imposto (TAI) das prestacións de servizos que segundo as regras referentes ao lugar de realización do feito impoñible, enténdense realizadas fóra da Comunidade, Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, pero o seu uso efectivo prodúcese no devandito territorio, nos seguintes termos:

  1. Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023:

    • Nos casos  de prestacións de servizos entre empresarios e profesionais, suprímese  a súa aplicación naqueles sectores e actividades con dereito a dedución das cotas, mantendose, (ata o 26 de maio de 2023), en sectores que non xeran tal dereito, como o sector financeiro e de seguros. Así mesmo, mánténse nos servizos de arrendamento de medios de transporte.

    • Nos casos de prestacións de servizos a consumidores finais, esténdese a súa aplicación á prestación de servizos intanxibles.

  2. Con efectos desde o 26 de maio de 2023, nos casos de prestacións de servizos entre  empresarios e profesionais, exclúese a súa aplicación ás operacións financeiras e de seguros.