Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

9. Réximes simplificados e da agricultura, gandaría e pesca

Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023, o artigo 79 da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023,  prorroga para o exercicio 2023 os límites para a aplicación do réxime simplificado e do réxime especial de agricultura, gandaría e pesca.

Polo tanto, as magnitudes excluíntes  serán para o exercicio 2023 as seguintes:

  1. No caso do réxime simplificado :

    • Volume de ingresos no ano inmediato anterior superior a 250.000 euros para o conxunto de actividades económicas, agás as agrícolas, gandeiras e forestais.

    • Volume de compras en bens e servizos no ano inmediato anterior, excluídas as adquisicións do inmobilizado, superior a 250.000 euros.

  2. No caso do réxime especial de agricultura, gandaría e pesca :

    • Volume de ingresos no ano inmediato anterior superior a 250.000 euros para as operacións acollidas ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca

    • Volume de compras en bens e servizos no ano inmediato anterior, excluídas as adquisicións do inmobilizado, superior a 250.000 euros.