Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Delimitación co concepto de transmisións patrimoniais onerosas do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados

1. Regra xeral

Ambos os dous impostos gravan a transmisión de bens ou dereitos. Aplícase o IVE cando quen transmite é empresario ou profesional, e aplícase o concepto «Transmisións Patrimoniais Onerosas» cando quen transmite é un particular.

Exemplo:

Un coche de segunda man comprada a un concesionario estará gravado polo IVE que debe repercutir o concesionario ao comprador. Pola contra, se a compra se efectúa a un particular, o imposto que debe pagar o adquirente é o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

Unha diferenza fundamental entre ambos os dous impostos é a posibilidade de dedución do IVE cando o soporta un empresario. En tanto que as cantidades pagas polo concepto «Transmisións Patrimoniais Onerosas» constitúen un custo para o empresario, o IVE non éo, tendo en conta que pode ser obxecto de dedución na autoliquidación correspondente.

Como regra xeral, prodúcese a incompatibilidade de ambos os dous impostos de maneira que, en principio, as operacións realizadas por empresarios e profesionais no exercicio da súa actividade empresarial ou profesional non estarán suxeitas ao concepto «Transmisións Patrimoniais Onerosas» do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, senón ao IVE.

2. Excepcións

As excepcións á regra xeral  son as operacións que, sendo realizadas por empresarios ou profesionais, están suxeitas ao concepto de «Transmisións Patrimoniais Onerosas» do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

Podemos facer a seguinte clasificación:

  1. Operacións realizadas por empresarios ou profesionais suxeitas e exentas de IVE :

    As entregas, arrendamentos, constitución ou transmisión de dereitos reais de gozo ou gozo sobre bens inmobles, non sendo que se renuncie á exención no IVE.

  2. Operacións realizadas por empresarios ou profesionais non suxeitas ao IVE:

    As entregas de inmobles que estean incluídos na transmisión dun conxunto de elementos corporais e, se é o caso, incorporalles que, formando parte do patrimonio empresarial ou profesional, constitúan unha unidade económica autónoma no transmitente, capaz de desenvolver unha actividade empresarial ou profesional polos seus propios medios.

A Axencia Tributaria puxo a disposición dos suxeitos pasivos unha ferramenta de asistencia virtual de IVE denominado «Cualificador de Operacións Inmobiliarias», coa finalidade de determinar a tributación de operacións de compravenda e arrendamento de inmobles por IVE ou ITP, quen é a persoa que debe ingresar o imposto e se a factura leva IVE.