Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Entregas de bens e prestacións de servizos exentos relacionadas con operacións exteriores e asimiladas

O fundamental nestas exencións é que a súa realización atribúe o dereito a deducir o IVE soportado nas adquisicións de bens e servizos que se afectan a estas actividades.

As exencións relacionadas con operacións exteriores e asimiladas son:

 1. Exencións nas exportacións de bens

  Entre as exencións recollidas pola Lei destacan as correspondentes ás entregas de bens expedidos ou transportados fóra da Comunidade Europea polo transmitente ou o adquirente non establecido no territorio de aplicación do imposto ou por un terceiro que actúe por conta e nome dos dous anteriores e os transportes directamente relacionados coas exportacións de bens fóra da Comunidade. Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023, engádese a exención das entregas de bens expedidos ou transportados fóra da Comunidade por quen ostente a condición de exportador, de conformidade coa normativa aduaneira, distinto do transmitente ou o adquirente non establecido no territorio de aplicación do imposto, ou por un terceiro que actúe en nome e por conta do mesmo.

 2. Exencións nas operacións asimiladas ás exportacións

  Entre elas, cabe citar o transporte de viaxeiros por vía marítima ou aérea sempre que proceda ou o destino sexa un porto ou aeroporto situado fóra da Península ou Illas Baleares. Enténdense incluídos neste apartado os transportes por vía aérea amparados por un único título de transporte que inclúa voos de conexión aérea. Igualmente, inclúense aquí certas operacións relacionadas con buques e aeronaves, así como as exencións aplicables no marco das relacións diplomáticas e consulares. Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023, estas operacións exentas non comprenderán as operacións ás que lles sexa de aplicación as exencións en operacións interiores, a exención das entregas de bens facilitados a través dunha interface dixital, as exencións nas exportacións de bens e as exencións nas entregas de bens destinados a outro Estado membro.

 3. Exencións relativas ás  situacións de depósito temporal e outro situacións.

 4. Exencións relativas a réximes aduaneiros e fiscais

 5. Exencións nas entregas de bens destinadas a outro Estado membro da Unión Europea

  Esta exención é a contrapartida da adquisición intracomunitaria de bens. Para declarar suxeita como adquisición intracomunitaria de bens a compra no país de destino dos bens, debe declararse exenta no país de orixe dos bens a venda para que non se produza unha dobre tributación. Por este motivo están exentas do IVE español as seguintes entregas de bens:

  1. As entregas de bens expedidos ou transportados, polo vendedor ou adquirente ao territorio doutro Estado membro, sempre que o adquirente sexa un empresario ou profesional ou unha persoa xurídica que non actúe como tal, que dispoña dun número de identificación para os efectos do Imposto sobre o Valor Engadido asignado por un Estado membro distinto de España, que comunicase o devandito número de identificación fiscal ao vendedor. Lémbrase que a obriga de comunicar o número de identificación fiscal ao vendedor opera desde o 1 de marzo de 2020.

   Esta exención quedará condicionada a que o vendedor incluíse as devanditas operacións na declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.

   A exención non se aplicará ás entregas de bens efectuados para aqueles empresarios ou persoas xurídicas cuxas adquisicións intracomunitarias de bens non estean suxeitas ao Imposto no Estado membro de destino.

   Tampouco se aplicará esta exención ás entregas de bens acollidas ao réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección.

  2. As entregas de medios de transporte novo, destinados a outro Estado membro, en todo caso, cando os adquirentes en destino sexan particulares ou persoas cuxas adquisicións intracomunitarias de bens non están suxeitas. Este tipo de entregas gravaranse sempre no Estado membro de destino.

  3. As transferencias de bens ás que resultaría aplicable a exención  á que se fixo referencia no punto  1 anterior, se o destinatario fose outro empresario ou profesional.

  4. As entregas de bens efectuadas no marco dun acordo de vendas de bens en consigna.

Proba do transporte

O transporte dos bens ao Estado membro de destino xustificarase por calquera medio de proba admitida en dereito e, en particular, quedará acreditado mediante os seguintes elementos de proba:

 1. Cando o vendedor indica que os bens foron transportados por el ou por un terceiro no seu nome e:

  1. Encóntrase en posesión de polo menos dous dos seguintes elementos de proba (expedidos por partes independentes de vendedor e adquirente):

   • Carta ou documento CMR asinados

   • Coñecemento de embarque

   • Factura de frete aéreo

   • Factura do transportista dos bens

  2. Encóntrase en posesión dun dos elementos de proba mencionada anteriormente canda algún dos seguintes elementos de proba (expedidos por partes independentes de vendedor e adquirente):

   • Póliza de seguro relativo ao transporte dos bens ou documentos bancarios que proben o pagamento do mesmo.

   • Documentos oficiais expedidos por unha autoridade pública, como un notario, que acrediten a chegada dos bens ao Estado membro de destino.

   • Recibo estendido por un depositario no Estado membro de destino que confirme a almacenaxe dos bens nese Estado membro.

 2. Cando o vendedor está en posesión dunha declaración escrita do adquirente que certifique que os bens foron transportados por el ou por un terceiro no seu nome, mencionando o Estado membro de destino das mercadorías e:

  1. Encóntrase en posesión de polo menos dous dos seguintes elementos de proba (expedidos por partes independentes de vendedor e adquirente):

   • Carta ou documento CMR asinados

   • Coñecemento de embarque

   • Factura de frete aéreo

   • Factura do transportista dos bens

  2. Encóntrase en posesión dun dos elementos de proba mencionada anteriormente canda algún dos seguintes elementos de proba (expedidos por partes independentes de vendedor e adquirente):

   • Póliza de seguro relativo ao transporte dos bens ou documentos bancarios que proben o pagamento do mesmo.

   • Documentos oficiais expedidos por unha autoridade pública, como un notario, que acrediten a chegada dos bens ao Estado membro de destino.

   • Recibo estendido por un depositario no Estado membro de destino que confirme a almacenaxe dos bens nese Estado membro.