Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Entregas de bens

Considéranse realizadas no territorio de aplicación do imposto, entre outras, as seguintes entregas de bens:

 1. Entregas de bens sen transporte. Cando non exista expedición ou transporte e os bens póñanse a disposición do adquirente no territorio de aplicación do Imposto.

  Exemplo:

  Empresa española que vende produtos a unha empresa francesa non establecida entregandoos directamente aos clientes da empresa francesa en España.

  As entregas de bens da empresa española á francesa están suxeitas ao IVE español por haberse producido a posta a disposición dos bens ao adquirente no ámbito territorial de aplicación do imposto.

 2. Entregas de bens con transporte (agás vendas intracomunitarias a distancia ou vendas a distancia de bens importados):

  1. Regra xeral

   Cando, existindo expedición ou transporte, este iníciese na Península ou Illas Baleares.

   Exemplo:

   Empresa española que vende produtos a unha empresa francesa non establecida entregandoos directamente aos clientes da empresa francesa en Francia.

   As entregas de bens da empresa española á francesa están suxeitas ao IVE español por haberse iniciado o transporte na Península ou illas Baleares (sen prexuízo da posible exención por destinarse os bens a outro Estado membro da Unión Europea).

  2. Regras especiais

   • Cando o lugar de iniciación da expedición ou do transporte dos bens que teñan que ser obxecto de importación estea situado nun país terceiro, as entregas dos mesmos efectuadas polo importador e, se é o caso, por sucesivos adquirentes entenderanse realizadas no territorio de aplicación do Imposto.

   • Tratandose de bens obxecto de entregas sucesivas, enviados ou transportados con destino a outro Estado membro directamente desde o primeiro provedor ao adquirente final da cadea, a expedición ou transporte entenderase vinculada unicamente á entrega de bens efectuados a favor do intermediario.

    Non obstante, a expedición ou o transporte entenderase vinculada unicamente á entrega efectuada polo intermediario cando comunicase ao seu provedor un número de identificación fiscal para os efectos do Imposto sobre o Valor Engadido fornecido polo Reino de España.

    Entenderase por intermediario un empresario ou profesional distinto do primeiro provedor, que expida ou transporte os bens directamente, ou por un terceiro no seu nome e pola súa conta.

 3. Cando os bens sexan obxecto de instalación ou montaxe, sempre que a instalación ou montaxe cumpra os seguintes requisitos:

  1. Sexa previa á posta dos bens a disposición do adquirente.

  2. Ultímese na Península ou Illas Baleares.

  3. Implique inmobilización dos bens.

  Exemplo:

  A entrega por unha empresa francesa a unha española dun equipo que ten que ser obxecto de instalación no territorio de aplicación do imposto antes da súa posta a disposición, e que a devandita instalación implique a inmobilización do equipo industrial.

  Esta entrega de bens estará suxeita ao IVE español con independencia do custo da instalación.

 4. Cando se trate de bens inmobles que radiquen no territorio.

  Exemplo:

  A venda duns piso situados nas Canarias propiedade dunha empresa establecida en Madrid a outra empresa establecida tamén en Madrid non está suxeita ao Imposto.

 5. As entregas de bens a pasaxeiros que se efectúen a bordo dun buque, dun avión ou dun tren, no curso da parte dun transporte realizado no interior da Unión Europea, cando o lugar de inicio se encontre no territorio de aplicación do imposto e o lugar de chegada noutro punto da Comunidade.

  Exemplo:

  As entregas de bens realizadas nun avión no traxecto Madrid-París están suxeitas ao IVE español cando o transporte se inicie en Madrid, non estando suxeitas ao imposto cando se inicie en París.

 6. Vendas a distancia intracomunitaria con orixe noutros estados membros.

  As vendas a distancia intracomunitaria con orixe noutro estado membro, entenderanse realizadas no territorio de aplicación do Imposto cando o devandito territorio sexa o lugar de chegada da expedición ou do transporte con destino ao cliente.

  Non obstante, a regra xeral anterior:

  1. As vendas a distancia intracomunitaria con orixe noutro estado membro e destino no territorio de aplicación do Imposto, non se entenderán realizadas no devandito territorio cando se cumpran simultaneamente os seguintes requisitos:

   • Que sexan efectuadas por un empresario ou profesional que actúe como tal establecido unicamente noutro Estado membro por ter no mesmo a sede da súa actividade económica ou o seu único establecemento ou establecementos permanentes na Comunidade.

   • Que non se superase o límite previsto no artigo 73 da LIVE nin se exercitase a opción de tributación en destino previsto no devandito artigo##2##.

  2. As vendas a distancia intracomunitaria, con orixe noutro estado membro e destino no territorio de aplicación do Imposto, que teñan por obxecto bens suxeitos a impostos especiais e cuxos destinatarios sexan as persoas cuxas adquisicións intracomunitarias de bens estean non suxeitas en virtude do artigo 14 da LIVE, entenderanse en todo caso realizadas no territorio de aplicación do Imposto.

  3. As vendas a distancia intracomunitaria, con orixe noutro estado membro e destino no territorio de aplicación do Imposto, que tributasen no estado membro de orixe polo réxime especial dos bens usados, estarán suxeitas no estado membro de orixe.

 7. Vendas a distancia intracomunitaria con orixe no territorio de aplicación do Imposto.

  As vendas a distancia intracomunitaria con orixe no territorio de aplicación do Imposto entenderanse realizadas neste territorio cando se cumpran simultaneamente os seguintes requisitos:

  1. Que sexan efectuadas por un empresario ou profesional establecido unicamente no territorio de aplicación do Imposto.

  2. Que non se superase o límite previsto no artigo 73 da LIVE, nin se exercitase a opción de tributación en destino previsto no devandito artigo##1##.

  Non obstante:

  1. As vendas a distancia intracomunitaria con orixe no territorio de aplicación do Imposto que teñan por obxecto bens suxeitos a imposto especial e cuxos destinatarios sexan as persoas ou entidades cuxas adquisicións intracomunitarias de bens estean non suxeitas por aplicación no estado membro de destino do precepto equivalente ao artigo 14 da LIVE, non se entenderán en ningún caso realizado no territorio de aplicación do Imposto.

  2. As vendas a distancia intracomunitaria con orixe no territorio de aplicación do Imposto e que tributen conforme ao réxime especial dos bens usados, entenderanse en todo caso realizadas no devandito territorio.

 8. Vendas a distancia de bens importados.

  En función do estado membro de importación, as vendas a distancia de bens importados localizaranse no territorio de aplicación do imposto:

  1. Se a importación se produce noutro Estado membro, cando o territorio de aplicación do imposto sexa o lugar de chegada da expedición ou transporte.

  2. Se a importación se produce no territorio de aplicación do Imposto, cando se declare o Imposto sobre o Valor Engadido das devanditas vendas mediante o réxime especial do Título IX, Capítulo XI, Sección 4ª da LIVE. (Réxime de Importación).

  Por "Estado membro de importación" debe entenderse o estado membro en que se producise para os efectos de IVE a feita impoñible importación.

 9. As entregas a través de sistemas de distribución de gas e electricidade ou as entregas de calor ou frío a través das redes de calefacción ou de refrixeración, nos supostos seguintes:

  1. As efectuadas a un empresario revendedor, cando este teña a sede da súa actividade, un establecemento permanente ou, no seu defecto, o domicilio no citado territorio, e teñan como destino o devandito sede, establecemento permanente ou domicilio.

  2. Calquera outras, cando o adquirente efectúe o uso ou consumo efectivo dos devanditos bens no territorio de aplicación do imposto. Enténdese que tal uso ou consumo prodúcese no citado territorio cando o contador co que se cuantifica aquel encóntrase no devandito territorio.