Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

14. Modelo 381

Con efectos do 1 de xullo de 2023 a Orde HFP/645/2023, do 20 de xuño, aproba o modelo 381 de solicitude de devolución das cotas do Imposto sobre o Valor Engadido soportado polas forzas armadas de calquera Estado membro da Unión Europea distinta de España por adquisicións vinculadas a esforzos realizados no ámbito da política común de seguridade e defensa.

As solicitudes de devolución deberán referirse ás cotas soportadas en cada trimestre natural e presentaranse no prazo dos seis meses seguintes á terminación do período a que correspondan.

Excepcionalmente, a presentación dos modelos 381 correspondentes ao terceiro e cuarto trimestre de 2022 e ao primeiro trimestre de 2023 efectuarase no prazo de presentación do modelo 381 correspondente ao segundo trimestre de 2023.