Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Entregas de bens e prestacións de servizos

A Lei establece dúas regras fundamentais:

 • O imposto devindícase cando se realiza a operación.

 • Cando existen pagamentos anticipados anteriores á realización da operación, o imposto devindícase no momento do cobramento total ou parcial do prezo polos importes efectivamente percibidos (agás en entregas exentas por destinarse a outro Estado membro).

Exemplo:

A permuta de solares por pisos dos edificios que sobre os mesmos constrúanse dá lugar á devindicación do IVE correspondente á entrega futura dos piso polo pagamento anticipado que supón a entrega do solar.

Non se consideran efectivamente cobradas as cantidades retidas polo destinatario dos traballos como garantía da correcta execución dos mesmos.

Para determinar o momento en que se entende realizado o feito impoñible, a Lei distingue as diferentes operacións:

 1. Entregas de bens: cando se poñan a disposición do adquirente ou, se é o caso, cando se efectúen conforme á lexislación que lles sexa aplicable.

  É indiferente o feito de que o cobramento se produza con posterioridade. Polo tanto, nas vendas a prazos devindícase o imposto na súa totalidade cando os bens entregados se poñan a disposición do adquirente, aínda que os prazos se satisfagan posteriormente.

  Cando existe outorgamento de escritura pública, a posta a disposición enténdese realizada, por disposición legal, no momento do seu outorgamento. Non obstante, se da escritura deducísese un momento distinto para a posta a disposición da cousa, a devindicación producirase cando teña lugar a posta a disposición.

  Nas entregas de bens efectuadas sen que exista transmisión da propiedade (contratos de venda con pacto de reserva de dominio ou outra condición suspensiva, de arrendamento-venda de bens ou de arrendamento de bens con cláusula de transferencia da propiedade vinculante para ambas as dúas partes), a devindicación prodúcese cando os bens se poñan en posesión do adquirente.

 2. Prestacións de servizos: cando se presten, executen ou efectúen as operacións gravadas, non sendo que se trate de operacións continuadas descritas no segundo parágrafo do artigo 75.Un.2º da LIVE.

  Exemplo:

  O IVE dos servizos prestados polos avogados e procuradores no curso dun procedemento xudicial devindícase cando conclúa a realización do servizo, é dicir, cando conclúa o procedemento (agás pagamentos anticipados).

 3. Nas execucións de obra con achega de materiais, a devindicación prodúcese no momento en que os bens a que se refiran póñanse a disposición do dono da obra.

 4. En execucións de obra con ou sen achega de materiais, cuxos destinatarios sexan as Administracións públicas, no momento da súa recepción.

  Exemplo:

  Empresario que realiza dúas execucións de obra con achega de material, unha para outro empresario e outra para unha Administración pública:

  • Cando o destinatario sexa outro empresario, a devindicación prodúcese no momento en que se poña a obra a disposición do seu dono.

  • Cando o destinatario sexa unha Administración pública, a devindicación prodúcese no momento en que se produza a recepción da obra e non no momento en que a obra se poña a disposición do seu dono. Todo iso sen prexuízo de que, se houbo pagamentos anticipados, o IVE devindíquese no momento do cobramento dos mesmos e sobre o seu importe.

 5. Transmisións de bens entre comitente e comisionista efectuada en virtude de contratos de comisión de venda ou de compra cando o comisionista actúe en nome propio:

  • Nas comisións de venda: o IVE correspondente á entrega do comitente ao comisionista devindícase cando o comisionista entregue os bens ao cliente.

  • Nas comisións de compra: o IVE correspondente á entrega do comisionista ao comitente devindícase cando ao comisionista lle entregue os bens o provedor.

 6. En caso de entregas de bens efectuados en virtude de contratos polos que unha das partes entrega á outra bens mobles, cuxo valor estímase nunha cantidade certa, obrigandose quen recíbea a procurar a súa venda dentro dun prazo e a devolver o valor estimado dos bens vendidos e o resto dos non vendidos, a devindicación das entregas dos bens vendidos producirase cando quen recíbeos póñaos a disposición do adquirente.

 7. Nos supostos de autoconsumo, cando se efectúen as operacións gravadas.

 8. Nos arrendamentos, nas subministracións e, en xeral, nas operacións de tracto sucesivo ou continuado, no momento en que resulte esixible a parte do prezo que comprenda cada percepción.

  Exemplos:

  Subministración de gas, subministración de enerxía eléctrica, arrendamentos.

  Nos arrendamentos, a falta de pagamento da renda non impide que siga sendo obrigatorio ingresar o imposto, porque o imposto seguirá devindicandose cada vez que sexa esixible o pagamento do alugamento.

  Non obstante, cando non se pactase prezo ou non se determinase o momento de seu exigibilidad, ou a exigibilidad sexa superior a un ano natural, a devindicación producirase a 31 de decembro de cada ano pola parte proporcional correspondente ao período transcorrido desde o inicio da operación, ou desde a anterior devindicación, ata a citada data.

  Exemplo:

  En caso de arrendamento de local en que se estipula que a renda se pagará á finalización do mesmo e este ten unha duración de 4 anos, a devindicación producirase a 31 de decembro de cada ano, non dos 4 anos.

  Cando as subministracións constitúan entregas intracomunitarias de bens exentos (artigo 25.Un da LIVE ) ou transferencias exentas de bens corporais dunha empresa con destino a outro Estado membro, para afectaros ás necesidades da empresa neste Estado (artigo 25.Tres da LIVE), se non se pactou o prezo, ou non se determinou o momento da exigibilidad ou esta estableceuse cunha periodicidade superior ao mes natural, a devindicación do Imposto producirase o último día de cada mes pola parte proporcional correspondente ao período transcorrido desde o inicio da operación, ou desde a anterior devindicación, ata a citada data.

 9. Nas entregas intracomunitarias de bens exentos, distintas das da letra h) anterior, a devindicación producirase o día 15 do mes seguinte a aquel:

  • En que se inicie a expedición ou o transporte dos bens con destino ao adquirente, ou na data de expedición da factura se fóra anterior.

  • No momento en que os bens se poñan a disposición do adquirente nas entregas de bens no marco dun acordo de venda de bens en consigna, ou na data de expedición da factura polas devanditas operacións se fóra anterior.

  • No momento en que se produza o incumprimento das condicións a que se refire o apartado tres do artigo 9 bis da LIVE.

  • Ao día seguinte da expiración do prazo de 12 meses desde a chegada dos bens ao Estado membro de destino sen que ningún empresario adquiríseos no marco dun acordo de venda de bens en consigna. (Modificación introducida polo artigo 214 do Real Decreto-lei 3/2020, do 4 de febreiro (BOE do 5), aplicable desde o 1 de marzo de 2020).

 10. Nas entregas de bens realizadas nos termos previstos no artigo 8 bis da LIVE, a devindicación do imposto da entrega efectuada a favor do empresario ou profesional que facilite a venda ou a entrega, así como a efectuada polo mesmo, producirase coa aceptación do pagamento do cliente.

 11. Nas operacións de leasing, a devindicación prodúcese:

  • Antes de que exista compromiso de exercitar a opción de compra, a operación ten a consideración de servizo de arrendamento e o imposto devindícase a medida que sexa esixible cada percepción.

  • Cando exista compromiso de exercitar a opción, a operación pasa a ter a consideración de entrega de bens e devindícase o imposto pola cantidade que queda pendente de pagamento.