Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

7. Investimento do suxeito pasivo

Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023, introdúcense os seguintes cambios no mecanismo de investimento do suxeito pasivo:

  • No referente ás entregas de bens :

    • Esténdese a súa aplicación ás entregas de refugallos e desperdicios de plástico e de material téxtil, polo que os adquirentes dos devanditos bens deberán ingresar o  IVE destas operacións.

    • Exclúese da súa aplicación ás entregas de bens efectuados a favor do empresario ou profesional que facilite a entrega a través da interface dixital e ás entregas de bens expedidos ou transportados fóra da Comunidade por quen ostente a condición de exportador, distinto do transmitente ou o adquirente non establecido no territorio de aplicación do imposto, ou por un terceiro que actúe en nome e por conta do mesmo.

  • En relación ás prestacións de servizos, exclúese da súa aplicación pasando a ingresar o IVE o prestador do servizo, nas seguintes operacións:

    • As prestacións de servizos de arrendamentos de bens inmobles que estean suxeitas e non exentas do Imposto, efectuadas por persoas ou entidades non establecidas no TAI co obxecto de que poidan acollerse ao procedemento xeral de dedución e de devolución.

    • As prestacións de servizos de intermediación no arrendamento de bens inmobles efectuados por empresarios ou profesionais non establecidos no TAI.