Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Devolución das cotas soportadas relativas á OTAN, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado

Con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2017, a Orde HAP/841/2016, do 30 de maio (BOE 2 de xuño) aprobou o modelo 364 de solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado.

Este modelo debe presentarse polos destinatarios das operacións exentas a que se refiren a letra a) do apartado 2 e o apartado 3 do artigo 5 do Regulamento polo que se desenvolven as exencións fiscais relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado e establécese o procedemento para a súa aplicación, aprobado polo Real decreto 160/2008, do 8 de febreiro, para solicitar o reembolso das cotas do Imposto sobre o Valor Engadido que soportasen durante cada trimestre natural.

A presentación deste modelo realizarase obrigatoriamente por vía electrónica a través de Internet utilizando un certificado electrónico recoñecido ou o sistema Cl@ve, no caso de persoas físicas que non estean obrigadas a utilizar o devandito certificado electrónico.

Coa presentación do modelo o presentador deberá anexar un ficheiro coas copias electrónicas das facturas e da certificación expresiva do uso a que se destinen os bens a que as operacións exentas se refiren.

O presentador poderá substituír a formalización da relación de facturas pola presentación dun ficheiro coa relación de facturas.

As solicitudes de devolución deberán referirse ás cotas soportadas en cada trimestre natural e presentaranse no prazo dos seis meses seguintes á terminación do período de liquidación a que correspondan.