Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Procedemento

O procedemento para facer efectiva a devolución das cantidades satisfeitas en concepto de IVE polos viaxeiros que non teñan fixada a súa residencia en territorio da Comunidade será o seguinte:

 1. O vendedor deberá expedir a correspondente factura e o documento electrónico de reembolso dispoñible na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, en que se consignarán os bens adquiridos e, separadamente o imposto que corresponda. Hai que sinalar que, nestes supostos, o vendedor está obrigado en todo caso a expedir factura completa, non podendo substituír esta por outro documento. No documento electrónico de reembolso deberá consignarse a identidade, data de nacemento e número de pasaporte ou, se é o caso, o número do documento de identidade do viaxeiro.

 2. Os bens terán que saír do territorio da Comunidade no prazo dos tres meses seguintes a aquel en que se efectuase a entrega.

  Para tal fin, o viaxeiro presentará os bens na aduana de exportación, que acreditará a saída mediante o correspondente visado no documento electrónico de reembolso. O devandito visado realizarase por medios electrónicos cando a aduana de exportación se encontre situada no territorio de aplicación do imposto.

 3. O viaxeiro remitirá o documento electrónico de reembolso visado pola Aduana ao provedor, quen lle devolverá a cota repercutida no prazo de quince días mediante cheque, transferencia bancaria, aboamento en tarxeta de crédito ou outro medio que permita acreditar o reembolso.

  O reembolso do imposto satisfeito tamén pode facerse efectivo a través de entidades colaboradoras autorizadas pola AEAT. Neste caso, o viaxeiro presentará o documento electrónico de reembolso visado pola Aduana á entidade, quen aboará o importe.

  Posteriormente, estas entidades remitirán os documentos electrónicos de reembolso en formato electrónico aos provedores, os cales estarán obrigados a efectuar o correspondente reembolso.

  O provedor ou, se é o caso, a entidade colaboradora, deberán comprobar o visado do documento electrónico de reembolso na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria facendo constar electronicamente que o reembolso se fixo efectivo.