Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Facturas expedidas por terceiros

Os documentos de facturación que debe expedir un empresario ou profesional poden ser confeccionados materialmente por un terceiro ou polo propio destinatario da operación (cliente). En calquera caso, o expedidor da factura, e responsable do cumprimento da obriga, segue sendo o empresario ou profesional que realiza a operación, polo que serán os seus datos identificativos os que se consignen no documento.

Cando a obriga sexa cumprida por un cliente do empresario ou profesional establécense requisitos específicos :

  1. Debe existir un acordo previo entre ambas as dúas partes.

  2. Cada factura debe ser obxecto de aceptación por parte do empresario ou profesional que realizase a operación.

  3. As facturas serán expedidas en nome e por conta do empresario ou profesional que realizase as operacións.

As facturas expedidas polos destinatarios ou por terceiros deben ter unha serie distinta para cada un deles .

Os suxeitos pasivos cuxos libros rexistro do Imposto deban levarse a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, que optasen polo cumprimento da obriga de expedir factura polos destinatarios das operacións ou por terceiros, deberán presentar unha declaración censual comunicando a devandita opción, a data a partir da que exércena e, se é o caso, a renuncia á mesma e a data de efecto.