Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Cuestións máis frecuentes expostas neste capítulo

Tributación polo IVE ou polo concepto de transmisións patrimoniais onerosas do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados das seguintes operacións:

1. Un empresario vende o mobiliario vello por renovación adquirida fai 8 anos.

A entrega tributa polo Imposto sobre o Valor Engadido ao ser realizada por un empresario no desenvolvemento da súa actividade.

2. E se quen vende é un centro de ensino?

Estamos ante unha entrega de bens que non tributa por ningún dos dous impostos:

  • Non tributa por transmisións patrimoniais porque a realiza un empresario.

  • Non tributa por IVE por ser unha das operacións declaradas exentas pola Lei do IVE, ao haberse utilizado os bens en operacións exentas que non xeran o dereito á dedución do IVE soportado (artigo 20.Un.24.º da Lei do IVE).

3. E se un empresario non promotor inmobiliario vende uns piso a un particular para vivenda?

A entrega tributa, por excepción, por transmisións patrimoniais:

  • Non tributa por IVE por ser unha das operacións declaradas exentas pola Lei do IVE ao tratarse dunha segunda ou ulterior entrega de edificacións.

  • Tributa polo concepto de transmisións patrimoniais onerosas, aínda que a realiza un empresario.

4. Compra dunha máquina de escribir usada nunha tenda ou directamente a un particular. Que imposto debe pagarse?

  • Se se compra nunha tenda débese pagar o IVE ao comerciante.

  • Se se compra a un particular debe ingresarse o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais Onerosas.

5. Como tributa a achega de maquinaria afecta a unha actividade empresarial que fai un socio a unha sociedade recibindo a cambio as correspondentes accións?

  • A entrega da maquinaria tributa polo Imposto sobre o Valor Engadido ao ser o aportante un empresario e formar parte do seu patrimonio empresarial.

  • Se é o caso, tributará ademais polo concepto de operacións societarias do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, se se produce a constitución ou aumento do capital ou a achega de socios para repor perdas.