Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

A declaración do Imposto Sociedades:cuestións xerais

1.Modelos de declaración

Para a declaración do Imposto sobre Sociedades correspondente aos períodos impositivos iniciados dentro do ano 2021, utilízase con carácter xeral o modelo 200.Así mesmo, existe un modelo de declaración específico para o réxime de consolidación fiscal, o modelo 220.

A presentación de ambas as dúas declaracións deben realizarse obrigatoriamente por vía telemática a través de internet utilizando un certificado electrónico recoñecido:

a) Modelo 200

O modelo 200 de declaración do Imposto sobre Sociedades será aplicable, con carácter xeral, a todos os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades obrigados a presentar e subscribir declaración por este imposto.

b) Modelo 220

Trátase dun modelo de declaración específico para os grupos fiscais, incluídos os de cooperativas, que tributen polo réxime especial de consolidación fiscal establecido no Capítulo VI do Título VII da LIS.

Ademais do modelo 220, todas as entidades integrantes do grupo, mesmo a dominante, teñen que presentar as correspondentes declaracións individuais no modelo 200, que será cumplimentado ata cifrar os importes líquidos teóricos correspondentes ás respectivas entidades (casa [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200).

As entidades dependentes integrantes dun grupo fiscal non deben cumprir o documento de ingreso ou devolución.

Pode consultar as instrucións específicas sobre como deben cumprir o modelo 200 as sociedades integrantes do grupo fiscal no Capítulo 7 deste Manual práctico.

2.Quen debe asinar a declaración do Imposto sobre Sociedades?

A declaración do Imposto sobre Sociedades debe ser asinada pola persoa ou persoas que ostenten a representación legal da entidade declarante.

Cando a entidade teña máis dun representante, a declaración deberá ser asinada polo número necesario de apoderados con facultades abondo para actuar en nome e por conta da entidade.

En todo caso, a persoa ou persoas que asinen a declaración do Imposto sobre Sociedades, deberán exercer a representación legal da entidade declarante na data de presentación desta.