Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Relación de entidades sen fins lucrativos

Regulación: Artigo 2 Lei 49/2002

Con efectos da 1 de xaneiro de 2021 modifícase a relación de entidades que se consideran sen fins lucrativos:

 1. As fundacións.

 2. As asociacións declaradas de utilidade pública.

 3. As organizacións non gobernamentais de desenvolvemento a que se refire a Lei 23/1998, do 7 de xullo, de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, sempre que teñan algunha das formas xurídicas a que se refiren os parágrafos anteriores.

 4. As federacións deportivas españolas, as federacións deportivas territoriais de ámbito autonómico integradas naquelas, o Comité Olímpico Español e o Comité Paralímpico Español.

 5. As federacións e asociacións das entidades sen fins lucrativos a que se refiren as letras anteriores.

 6. As entidades non residentes en territorio español que operen neste con establecemento permanente e sexan análogas a algunhas das previstas nas letras anteriores.

  Quedarán excluídas aquelas entidades residentes nunha xurisdición non cooperativa, agás que se trate dun Estado membro da Unión Europea e se acredite que a súa constitución e operativa responden a motivos económicos válidos.

 7. As entidades residentes nun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados integrantes do Espazo Económico Europeo cos que exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria nos termos previstos na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexa de aplicación, sen establecemento permanente en territorio español, que sexan análogas a algunha das previstas nas letras anteriores.

  Quedarán excluídas aquelas entidades residentes nunha xurisdición non cooperativa, agás que se acredite que a súa constitución e operativa responde a motivos económicos válidos.