Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Requisitos

Regulación:Artigo 3 Lei 49/2002

Consideraranse entidades sen fins lucrativos, as entidades reguladas no artigo 2 da Lei 49/2002, que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Perseguir fins de interese xeral como os de defensa dos dereitos humanos, de fomento da economía social, de investigación científica, entre outros.

  2. Destinar á realización dos devanditos fins polo menos o 70 por 100 das rendas e ingresos aos que fai referencia o artigo 3.2º da Lei 49/2002, e o resto das rendas e ingresos a incrementar a dotación patrimonial ou as reservas, no prazo comprendido entre o inicio do exercicio en que se obtivesen as respectivas rendas e ingresos e os catro anos seguintes ao peche do devandito exercicio.

  3. Que a actividade realizada non consista no desenvolvemento de explotacións económicas alleas ao seu obxecto ou finalidade estatutaria.

  4. Que os fundadores, asociados, patróns, representantes estatutarios, membros dos órganos de goberno e os cónxuxes ou parentes ata o cuarto grao inclusive de calquera deles non sexan os destinatarios principais das actividades que se realicen polas entidades, nin benefíciense de condicións especiais para utilizar os seus servizos.

  5. Que os cargos de patrón, representante estatutario e membro do órgano de goberno sexan gratuítos, coas excepcións previstas na Lei 49/2002.

  6. Que, en caso de disolución, o seu patrimonio destínese na súa totalidade a algunha das entidades consideradas como entidades beneficiarias do mecenado para os efectos previstos nos artigos 16 a 25 da Lei 49/2002, ou a entidades públicas de natureza non fundacional que persigan fins de interese xeral, e esta circunstancia estea expresamente contemplada no negocio fundacional ou nos estatutos da entidade disolta.

  7. Que estean inscritas no rexistro correspondente.

  8. Que cumpran as obrigas contables previstas nas normas polas que se rexen ou, no seu defecto, no Código de Comercio e disposicións complementarias.

  9. Que cumpran as obrigas de rendición de contas que estableza a súa lexislación específica.En ausencia de previsión legal específica, deberán render contas antes de transcorridos seis meses dende o peche do seu exercicio ante o organismo público encargado do rexistro correspondente.

  10. Que elaboren anualmente unha memoria económica nos termos sinalados na Lei 49/2002.