Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do cadro «Réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe» (páxina 21 do modelo 200)

As entidades que apliquen o réxime especial das entidades navieiras deben cumprir este cadro, consignando as magnitudes principais referidas a este réxime especial da seguinte forma:

  • Na casa [N1] «Nº de buques aos que se aplica o réxime», consignarase o número de buques aos que se lles aplica o réxime especial, de acordo co previsto no artigo 113 da LIS.

  • Na casa [00630] «Base impoñible resultante de aplicar a escala do artigo 114 LIS», consignarase o importe da parte da base impoñible que se corresponda coa explotación ou titularidade dos buques aos que resulte de aplicación o réxime especial.Este importe obterase da aplicación da escala de gravame establecida no artigo 114.1 do LIS.

  • Na casa [00631] «Importe de rendas xeradas en transmisións de buques (reserva, diferenza entre a amortización fiscal e contable)», consignarase o importe que corresponda ás rendas xeradas na transmisión de buques cuxa titularidade xa a tivera o contribuínte cando accedeu ao réxime especial, ou de buques usados adquiridos unha vez corresponda a aplicación deste.O devandito importe determinarase segundo o procedemento indicado no artigo 114.2 do LIS.

  • Se sobre o importe da renda recollida na casa [00631] procede a compensación de bases impoñibles negativas, a contía a compensar consignarase na casa [00632] «Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores».

  • Na casa [00579] «Base impoñible resultante da aplicación do réxime», consignarase a suma da casa [00630] e da casa [00631], minorada no seu caso, polo importe da compensación de bases negativas recollido na casa [00632]:

    [00579] = [00630] + ([00631] – [00632])

  • Por último, o importe consignado na casa [00579] como resultado da operación anterior, trasladarase á mesma casa da páxina 13 do modelo 200, para os efectos de poder determinar a base impoñible destas entidades (consulte ao efecto o apartado «Determinación da base impoñible (páxina 13 do modelo 200»).

A ter en conta:

No suposto de que se compensen bases impoñibles negativas de períodos anteriores coa parte de base impoñible correspondente ás rendas derivadas da transmisión de buques afectos ao réxime, xeradas en períodos nos que tales buques non estaban incluídos neste, segundo establece o artigo 114.2 do LIS, deberá terse en conta o seguinte:

  • As bases negativas que se compensen consignaranse na casa [00632] da páxina 21 do modelo 200.O importe compensado non poderá ser superior ao da casa [00631] da mesma páxina.

  • Así mesmo, como todas as bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores a compensar se detallan na páxina 15 do modelo 200, o importe total que resulte a compensar, consignado na casa [00547] da devandita páxina 15, deberá trasladarse á mesma casa da páxina 13 do modelo 200, minorando o seu importe co importe consignado na casa [00632] da páxina 21 do devandito modelo.