Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Determinación da base impoñible (páxina 13 do modelo 200)

Para determinar a base impoñible na liquidación do Imposto sobre Sociedades (casa [00552]), as entidades que apliquen o réxime especial das entidades navieiras en función da tonelaxe:

 1. Deberán trasladar á casa [00550] «Base impoñible antes da reserva de capitalización e da compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 13 do modelo 200, a suma das seguintes casas:

  1. En a casa [00578] «Base impoñible de actividades ou rendas que tributen en réxime xeral» da páxina 13 do modelo 200, consignarase a parte da base impoñible que corresponda ás actividades non suxeitas ao réxime especial.

   A súa determinación efectuarase aplicando o réxime xeral do Imposto sobre Sociedades, tendo en conta exclusivamente as rendas procedentes delas.

   Para iso, estas entidades deberán efectuar a seguinte operación:

   [00578] = [00501] + [00417] - [00418]

   Para estes efectos, convén resaltar que para a obtención previa dos importes correspondentes ás casas [00417] e [00418] «Total correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias» da páxina 13 do modelo 200, as entidades navieiras deberán ter computado os respectivos importes das partidas de aumentos e diminucións que no seu caso procedan e, en todo caso, o importe de as casas [00397] ou [00398] «Réxime de entidades navieiras en función da tonelaxe (Capítulo XVI do Título VII LIS (segundo corresponda e como se indicou no apartado anterior respecto de ambas as dúas casas).

   O importe obtido para a casa [00578] deberá incluírse na devandita casa en todo caso, mesmo se o resultado é igual a cero ou negativo e, neste último suposto, precedido do signo menos (-).

   Se o importe da casa [00578] resulta negativo non se efectuará a suma das casas [00578] e [00579], trasladando directamente o importe da casa [00579] á casa [00550].

  2. Na casa [00579] «Base impoñible derivada da aplicación do réxime especial» da páxina 13 do modelo 200, consignarase a parte da base impoñible que se corresponda coa explotación, titularidade e, no seu caso, xestión técnica e de tripulación, dos buques acollidos ao réxime especial.

   Para obter o importe a consignar nesta casa, previamente deberase cumprir o cadro específico «Réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe» da páxina 21 do modelo 200, da forma en que se detallou anteriormente (para coñecer como se cumpre este cadro, consulte o seguinte apartado).

 2. Se estas entidades consignaron na casa [00550] «Base impoñible antes da reserva de capitalización e da compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 13 do modelo 200, un importe positivo resultante da suma dos importes das casas [00578] «Base impoñible de actividades ou rendas que tributen en réxime xeral» y [00579] «Base impoñible derivada da aplicación do réxime especial», poderán compensar bases impoñibles negativas de exercicios anteriores da seguinte forma:

  1. O importe total de bases impoñibles negativas a compensar no período impositivo obxecto de liquidación, consignado na casa [00547] da páxina 15 do modelo 200 (que resulta da cumprimentación do cadro «Detalle da compensación de bases impoñibles negativas»), deberá trasladarse á mesma casa da páxina 13 do modelo 200, pero minorado no importe consignado na casa [00632] «Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores» da páxina 21 do modelo.

   As entidades navieiras que tributan por este réxime especial ao cumprir o cadro «Detalle da compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 15 do modelo 200 (consulte a forma de cumprir o devandito cadro no Capítulo 5 deste Manual práctico), a diferenza do resto de entidades, non deberán efectuar o simple traslado do importe da casa [00547] do devandito cadro á mesma casa da páxina 13 do modelo 200, senón que previamente deberán minorar o total consignado na casa [00547] da páxina 15 do modelo 200 no importe consignado na casa [00632] da páxina 21 do modelo 200, e a contía resultante de tal minoración deberá ser a que se consigne na casa [00547] da páxina 13 do devandito modelo.

  2. O importe consignado na casa [00547] da páxina 13 do modelo 200 deberase restar da contía consignada na casa [00550], pero tendo en conta que a cantidade máxima en que se pode minorar o importe da casa [00550] é o importe que figure na casa [00578].

 3. Finalmente, a cantidade resultante de restar a casa [00547] á casa [00550], que non poderá ser negativa, consignarase na casa [00552] «Base impoñible» da páxina 13 do modelo 200.