Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do modelo 200

Soamente no suposto en que o importe da casa [00550] «Basee impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas» sexa positivo e distinto de cero, os contribuíntes poderán compensar as bases impoñibles negativas procedentes de períodos anteriores, consignando na casa [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores» da páxina 13 do modelo 200, como diminución do importe da casa [00550], o importe das mesmas que decidan compensar na presente declaración.O importe consignado na casa [00547] será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación «Detalle de bases impoñibles negativas» da páxina 15 do modelo 200 que se explica ao final deste apartado.

Para o cálculo do límite á compensación de bases impoñibles negativas, non se debe ter en conta o importe de quítalas ou esperas consecuencia dun acordo cos acredores non vinculados co contribuínte.Polo tanto, o devandito importe deberá consignarse na casa [00545] «Rendas correspondentes a quitas por acordo con acredores (art. 26.1 LIS)» da páxina 14 do modelo 200 (casa [00593] «Rendas corresp.a quitas por acordo con acredores non vinculados cooperativas (a nivel cota) ( 8ª Lei 20/1990)» da páxina 14 do modelo 200 no caso de sociedades cooperativas).

Por este mesmo motivo, o importe das rendas correspondentes á reversión das perdas por deterioración que se integren na base impoñible por aplicación do disposto na disposición transitoria décimo sexta do LIS, deberase consignar na casa [01509] «Rendas correspondentes á reversión de deterioracións (DT 16ª.8 LIS)» da páxina 14 do modelo 200 (casa [01510] «Rendas correspondentes á reversión de deterioracións cooperativas (a nivel cota) (DT 16º.8 LIS)» da páxina 14 do modelo 200 no caso de sociedades cooperativas).

Polo tanto, e unicamente para determinar o importe da casa [00547] que estará afectado pola aplicación da correspondente limitación establecida para a compensación de bases impoñibles negativas, se restará á devandita casa [00547] o importe que figure nas citadas casas [00545] e [01509] (casas [00593] e [01510] en caso de sociedades cooperativas).

A ter en conta:

Para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación dos límites á compensación das bases impoñibles negativas nos termos previstos no artigo 26 da LIS.

A estes efectos, ao cumprir a casa [00547] abrirase unha ventá de desagregación (agás nos supostos que xa se cumprise previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), na que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros.A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

A opción marcada polo contribuínte terase en conta tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 do LIS, da compensación de cotas negativas polas perdas das cooperativas e das deducións por dobre imposición, polo que unha vez cumprido o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá mostrar noutras pantallas.

Nota común ás casas [00550] «basee impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas» e [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores»:

 • Se o importe da casa [00550] é cero ou negativo, en ningún caso poderá compensarse cantidade ningunha das bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores, e deberase consignar a cifra cero («0») na casa [00547].

 • Se o importe da casa [00550] é positivo, o importe da casa [00547] minorado no seu caso, polos importes consignados nas casas [00545] e [01509], terá como límite o da casa [00550].É dicir, da aplicación da casa [00547] non poderá resultar un importe negativo na casa [00552] «Base impoñible» en ningún caso.

Cumprimentación do cadro «Detalle da compensación de bases impoñibles» (páxina 15 do modelo 200)

A entidade declarante, salvo que se trate dunha sociedade cooperativa, ou de entidades pertencentes a un grupo fiscal que marquen as casas [00009] ou [00010] respecto do ano do cal proveñen as bases impoñibles negativas pendentes de compensar ao inicio do período impositivo obxecto de declaración, deberá cumprir este cadro da forma que se detalla a continuación:

 • Na columna «Pendente de aplicación a principio do período/xerada no período» recollerase os importes relativos á compensación de bases impoñibles negativas xeradas nos períodos 1997 a 2021, pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo.

  A fila «Compensación de base ano 2021(*)» soamente deberá cumplimentarse se a entidade declarante ten bases impoñibles negativas por outro período impositivo iniciado tamén en 2021,pero inferior a 12 meses e previo ao período impositivo que é obxecto de declaración.

  No caso de entidades cuxo período impositivo non se corresponda co ano natural ou que teñan período impositivo partido, as bases impoñibles negativas de períodos anteriores pendentes de compensación deberán incluírse como procedentes do ano en que o exercicio se iniciase.

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) do importe correspondente da columna «Pendente de aplicación a principio do período/xerada no período», que se aplica na liquidación do período impositivo obxecto de declaración.

  Nesta columna non debe incluírse o importe da base impoñible negativa que, se é o caso, puidese xerarse no propio período impositivo obxecto de declaración (é dicir, non terá contido a casa relativa á «Compensación de base ano 2021»).

  O total da columna «Aplicado nesta liquidación» que se recolle na casa [00547], trasladarase á casa [00547] da páxina 13 do modelo 200.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» consignarase a diferenza positiva entre o importe da compensación de bases impoñibles negativas ao inicio do período impositivo ou xeradas no devandito período da columna «Pendente de aplicación a principio do período/xerada no período», e o importe da compensación de bases impoñibles negativas aplicado na liquidación do período impositivo obxecto de declaración da columna «Aplicado nesta liquidación».