Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Capítulo 5. Liquidación do Imposto sobre Sociedades: Determinación da base impoñible

O contribuínte determina a base impoñible a declarar no Imposto sobre Sociedades, mediante a formalización das páxinas 12 e 13 do modelo 200.

En relación coa determinación da base impoñible dos contribuíntes que apliquen algún dos réximes fiscais especiais regulados no Título VII da LIS, as explicacións contidas neste Capítulo  débense complementar co exposto ao respecto no Capítulo 9 «Réximes tributarios especiais (I)» e no Capítulo 10 «Réximes tributarios especiais (II)» deste Manual práctico.

Así mesmo, os contribuíntes que apliquen o réxime especial das cooperativas ou o réxime fiscal das Canarias, para determinar a súa base impoñible deberán ter en conta as especialidades expostas no Capítulo 11 «Réxime fiscal das cooperativas »e no Capítulo 12 «Réxime fiscal das Canarias »deste Manual práctico.

  1. Base impoñible: cuestións xerais
  2. Resultado da conta de perdas e ganancias (recadro 00500)
  3. Resultado da conta de perdas e ganancias antes do Imposto sobre Sociedades (recadro 00501)
  4. Base impoñible antes da reserva de capitalización e da compensación de bases impoñibles negativas (recadro 00550)
  5. Base impoñible despois da reserva de capitalización e da compensación de bases impoñibles negativas (recadro 00552)
  6. Base impoñible despois da reserva de nivelamento (recadro 01330)