Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Amortización acelerada (casas 00313 e 00314)

Segundo o disposto no parágrafo primeiro do artigo 11.3 da LIS, a dedución do exceso da amortización fiscal por aplicación da amortización acelerada respecto da amortización contable, non está condicionada á súa inscrición contable na conta de perdas e ganancias.

Polo tanto, as empresas de reducida dimensión acollidas ao incentivo fiscal da amortización acelerada nos termos do artigo 103 do LIS deberán realizar os seguintes axustes nas casas [00313] e [00314] «Empresas de reducida dimensión:amortización acelerada (art.º 103 LIS e DT 28º LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

 • Na casa [00314] de diminucións deberán incluír o importe do exceso da amortización fiscal sobre a amortización contable do elemento patrimonial no período impositivo obxecto de declaración.E nos períodos impositivos posteriores a aquel en que se amortizase fiscalmente na súa totalidade o elemento patrimonial de que se trate, deberán incluír na casa [00313] de aumentos o importe das correspondentes amortizacións contables que neles efectúen.

 • No período impositivo en que se produza a transmisión do elemento patrimonial acollido á amortización acelerada deberán incluír na casa [00313] de aumentos, o importe da totalidade de axustes negativos correspondentes efectuados e pendentes de integrar positivamente na base impoñible.

A continuación, recóllese un exemplo sobre como as entidades de reducida dimensión aplican a amortización acelerada, e outro sobre como aplican estas entidades a liberdade de amortización e a amortización acelerada conxuntamente, así como deben trasladar estes cálculos ao modelo 200 (pode consultar un exemplo sobre como aplicar a liberdade de amortización no apartado «Liberdade de amortización»).

Exemplo 1:

A Sociedade Anónima «L», que en 2021 cumpre os requisitos para a aplicación dos incentivos fiscais para as empresas de reducida dimensión, adquire un ordenador, poñéndose á súa disposición e entrando en funcionamento o 1 de xullo de 2021, todo iso por un importe de 6.000 euros.Estímase que o valor residual do elemento é pouco significativo, polo que o valor amortizable coincide co prezo de adquisición.

A sociedade decide contabilizar a amortización deste ordenador aplicando os coeficientes de amortización máximos.

A entidade decide tamén realizar a amortización fiscalmente deducible do ordenador aplicando o coeficiente multiplicador do 2 a que se refire o artigo 103 do LIS.Así mesmo, a entidade decide realizar a amortización contable do ordenador segundo a depreciación técnica que estima deste, que é a que resulta de aplicar un coeficiente do 25%.

O exercicio económico da entidade coincide co ano natural.A amortización fiscalmente deducible no exercicio 2021 será a seguinte:

 • Coeficiente máximo aplicable ao ordenador segundo as táboas de amortización oficialmente aprobadas:25%.

 • Aplicación do coeficiente multiplicador:2 x 25% = 50%.

 • Amortización acelerada practicada:6.000 x 0,5 (1) x 50% =1.500 euros.

  Nota (1) A amortización practícase dende a data de entrada en funcionamento do elemento amortizable, neste caso, o 1 de xullo de 2021.Polo tanto, neste exercicio, a devandita amortización debe referirse á realizada en seis meses do ano 2021 do LIS.(Volver)

A amortización contable practicada pola Sociedade «L» no exercicio 2021 será a seguinte:

6.000 x 0,5 (2) x 25% =750 euros

Nota (2) A amortización practícase dende a data de entrada en funcionamento do elemento amortizable, neste caso, o 1 de xullo de 2021.Polo tanto, neste exercicio, a devandita amortización debe referirse á realizada en seis meses do ano 2021 do LIS.(Volver)

Diminución do resultado da conta de perdas e ganancias a consignar na casa [00314]:1.500 - 750 =750 euros

Polo tanto, no exercicio 2021 e seguintes, as correccións a realizar (casas [00313] e [00314]) serán:

ExercicioAmortización fiscalAmortización contableCorrecciónsModelo 200
+-
2021 6.000 x 0.5 x 50% =1.500 6.000 x 0.5 x 25% =750 --- 750 [00314]
2022 6.000 x 50% = 3.000 6.000 x 25% = 1.500 --- 1.500 [00314]
2023 Resto valor activo =1.500 6.000 x 25% = 1.500 --- --- ---
2024 --- 6.000 x 25% = 1.500 1.500 --- [00313]
2025 --- Resto valor activo =750 750 --- [00313]

Total amortización fiscal =1.500 + 3.000 + 1.500 =6.000

Total amortización contable =750 + 1.500 + 1.500 + 1.500 + 750 =6.000

Exemplo 2:

A entidade «S» que en 2021 cumpre os requisitos para poder aplicar os incentivos fiscais previstos para as entidades de reducida dimensión, adquire o 1 de xaneiro de 2021, data na que é posta a disposición da entidade e entra en funcionamento, unha máquina nova para o exercicio da súa actividade por un importe de 500.000 euros.

A entidade decide contabilizar a amortización da máquina aplicando o coeficiente do 20%.

O equipo de traballadores da entidade é a seguinte:

2020:2 traballadores a xornada completa todo o ano

2021:

 • Contrátanse 3 traballadores a xornada completa o 1-02-2021
 • Contrátase 1 traballador a media xornada o 1-09-2021

2022:O 1-01-2022 non se renova o traballador contratado a media xornada o 1-09-2021

A entidade en 2021 estimou que en 2022 non renovarían o traballador contratado nese exercicio a media xornada, polo que os cálculos en 2021 son correctos e en 2022 non habería que regularizar.

A media do equipo é:

Equipo medio (2021 e 2022) = [(2 x 31) + (5 x 212) + (5'5 x 122) + (5 x 365)] ÷ 730 =3.618 ÷ 730 =4,95

Equipo medio en 2020 =2

Δ Plantilla =2,95 (4,95 - 2)

Este incremento debe manterse en 2023 e 2024.

O exercicio económico da entidade coincide co ano natural.A amortización fiscalmente deducible no exercicio 2021 será a seguinte:

 • Coeficiente máximo aplicable á máquina segundo as táboas de amortización do art.º 12.1 a) do LIS:12 por cento 500.000 x 0,12 =60.000

 • Amortización acelerada practicada (art. 103 LIS):60.000 x 2 = 120.000

 • Liberdade de amortización practicada (art. 102 LIS):120.000 x 2.95 = 354.000

A amortización contable practicada pola entidade «S» no exercicio 2021 é a seguinte:

500.000 X 0,20 = 100.000

Polo tanto, as amortizacións contables e fiscais nos distintos exercicios serán:

ExercicioAmortización contableAmortización fiscalCorrecciónsModelo 200
+-
2021 100.000 354.000 --- 254.000 [00312]
2022 100.000 120.000 --- 20.000 [00314]
2023 100.000 26.000 74.000 --- [00311]
2024 100.000 --- 100.000 --- [00311]
2025 100.000 --- 80.000 --- [00311]
2025 --- --- 20.000 [00313]