Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cálculo da base impoñible despois da reserva de nivelación (casa 01330)

As entidades que apliquen a reserva de nivelación nos termos do artigo 105 da LIS, deberán consignar na casa [01330] «Basee impoñible despois da reserva de nivelación» da páxina 14 do modelo 200, o importe que resulte de aplicar á base impoñible (casa [00552]) da páxina 13 do modelo 200, os axustes recollidos nas casas [01033] e [01034] «Reserva de nivelación» da páxina 13 do devandito modelo correspondentes á aplicación do devandito incentivo fiscal, realizando o seguinte cálculo:

casa [01330] = [00552] + [01033] - [01034]

A ter en conta:

Se a base impoñible consignada na casa [00552] é positiva, esta poderase minorar por aplicación da reserva de nivelación nun 10 por cento co límite máximo de 1 millón de euros.

Para estes efectos, só se a casa [00552] é positiva, a casa [01034] de axuste negativo por reserva de nivelación poderá ter contido e o seu importe será o 10 por cento da base co límite máximo de 1 millón de euros.O importe restante, se o houbese, quedará pendente de reducir en períodos futuros.

Se a base impoñible consignada na casa [00552] é negativa, non será posible minorar a base impoñible aplicando a reserva de nivelación, xa que a devandita reserva só se pode aplicar cando a base impoñible é positiva.

Non obstante, se en períodos positivos anteriores a entidade minorou a súa base impoñible positiva por aplicación da reserva de nivelación, esa cantidade debe sumarse á base impoñible negativa dos períodos impositivos que conclúan nos 5 anos inmediatos e sucesivos á finalización do período impositivo en que se realice a devandita minoración, e ata o importe desta.

Desta forma, só se a casa [00552] é negativa, a casa [01033] de axuste positivo por reserva de nivelación poderá ter contido e o seu importe será o valor da casa [00552].

A casa [01033] pode cumprirse por entidades que non teñan a condición de reducida dimensión, xa que puideron perder esa condición cando sumen á súa base impoñible, as cantidades que minoraron por aplicación da reserva de nivelación cando si tiñan a consideración de entidades de reducida dimensión.Polo tanto, estas entidades, aínda non tendo a condición de reducida dimensión, deberán efectuar tamén o cálculo da casa [01330] «Base impoñible despois da reserva de nivelación».

En cambio, a casa [01034] só pode cumprirse por entidades de reducida dimensión, xa que a minoración da base impoñible por aplicación da reserva de nivelación, só é posible para entidades que teñan a devandita condición (previamente, estas entidades deberán ter marcado a casa [00006] «Incentivos entidade de reducida dimensión (Capítulo XI, Título VII LIS)» da páxina 1 do modelo 200).

Aínda que as casas [01033] e [01034] non teñan contido, a casa [01330] débese cumprir.Neste caso, o importe da casa [01330] coincidirá co da casa [00552].