Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Supostos prácticos

Exemplo 1:

A sociedade «M» é unha entidade de reducida dimensión que tributa polo réxime especial aplicable ás devanditas entidades previsto nos artigos 101 a 105 da LIS, cuxo período impositivo coincide co ano natural.

A devandita sociedade no exercicio 2020 estaba obrigada a dotar unha reserva de 100.000 euros e só dotou no devandito exercicio a cantidade de 50.000 euros.

Na declaración do Imposto sobre Sociedades do exercicio 2020, a sociedade «M» debeu cumprir o apartado «Dotación da reserva» do cadro «Reserva de nivelación» da páxina 20 bis do modelo 200 da seguinte forma:

Exercicio de
xeración
Importe reserva
a dotar
Importe reserva
dotada
Importe reserva
pendente dotación
Reserva disposta
2020 [02413] 100.000 [02414] 50.000 [02415] 50.000 [02416] 0

Posteriormente no exercicio 2021, a sociedade «M» dota unha reserva adicional de 25.000 euros correspondente ao importe da reserva que estaba obrigada a dotar no exercicio 2020.

Na declaración do Imposto sobre Sociedades do exercicio 2021, a sociedade «M» deberá cumprir o apartado «Dotación da reserva» do cadro «Reserva de nivelación» da páxina 20 bis do modelo 200 da seguinte forma:

Exercicio de
xeración
Importe reserva
a dotar
Importe reserva
dotada
Importe reserva
pendente dotación
Reserva disposta
2020 [02241] 100.000 [02242] 75.000 [02243] 25.000 [02244] 0

Como se pode ver neste exemplo, o importe de 100.000 euros a consignar na columna «Importe reserva a dotar» non varía nas distintas declaracións do Imposto sobre Sociedades en tanto persista a obriga de dotar a reserva de nivelación.

Exemplo 2:

A sociedade «A» é unha entidade de reducida dimensión que tributa polo réxime especial aplicable ás devanditas entidades previsto nos artigos 101 a 105 do LIS, cuxo período impositivo coincide co ano natural.

Exercicio 2020:

Fondos propios da sociedade «A» a 01/01/2020Fondos propios da sociedade «A» a 31/12/2020
Capital social
300.000
Capital social
300.000
Reserva legal
30.000
Reserva legal
30.000
Reservas estatutarias
10.000
Reservas estatutarias
10.000
Reservas voluntarias
300
Reservas voluntarias
30.300
Resultado do exercicio 2019
50.000
---
---

Outros datos:

 • Resultado de 2020 da conta de perdas e ganancias do IS:250.000
 • Non diferenza entre resultado contable e resutado fiscal
 • Retencións:5.000
 • Tipo de gravame:25%

Cálculo reservas de capitalización e de nivelación exercicio 2020

 1. En primeiro lugar, a sociedade «A» calcula a reserva de capitalización nos termos do artigo 25 do LIS:

  Total: 300.300 Total: 330.300
  FP para os efectos do artigo 25 a 01/01/2020FP para os efectos do artigo 25 a 31/12/2020
  Capital social
  300.000
  Capital social
  300.000
  Reservas voluntarias
  300
  Reservas voluntarias
  30.300

  Segundo os datos anteriores, o incremento dos fondos propios (Δ FP) é de 30.000

  Polo tanto, a reserva de capitalización do exercicio segundo establece o artigo 25 do LIS, será o 10% do incremento dos fondos propios da sociedade, co límite do 10% da base impoñible positiva do período impositivo previa a esta redución, á integración a que se refire o apartado 12 do artigo 11 desta Lei e á compensación de bases impoñibles negativas.

  • Reserva de capitalización = Redución 10% de Δ FP =3.000
  • Límite 10% BI previa á reserva de capitalización =10% 250.000 =25.000
  • Reserva de capitalización pendente de aplicar =0

  Deberán cumprirse os requisitos de mantemento do incremento dos fondos propios.Así mesmo, deberá dotarse unha reserva de capitalización por importe de 3.000.

 2. En canto á reserva de nivelación do exercicio 2020 segundo establece o artigo 105 do LIS poderá minorarse ata o 10% da base impoñible positiva, co límite de 1 millón de euros:

  • Reserva de nivelación =10% de BI positiva =10% 247.000 =24.700
  • Límite =1.000.000

  A cantidade de 24.700 sumarase á base impoñible dos períodos impositivos que conclúan nos 5 anos inmediatos e sucesivos á finalización do período impositivo 2020, sempre que a sociedade A teña unha base impoñible negativa, e ata o importe desta.O importe restante sumarase á base impoñible do período impositivo correspondente á data de conclusión do referido prazo.

  Deberá dotarse en 2020 unha reserva de nivelación por importe de 24.700

  A liquidación do Imposto sobre Sociedades correspondente ao exercicio 2020 é a seguinte:

  Liquidación do IS 2020
  Resultado contable antes de impostos 2020 250.000
  Diferenzas
  0
  BI previa á redución do art.º 25 e á compensación de BI negativas 250.000
  Reserva de capitalización (límite 10% x 250.000 =25.000)
  -3.000
  Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores 0
  Base impoñible 247.000
  Reserva de nivelación (límite 1.000.000)
  -24.700
  BI despois da reserva de nivelación 222.300
  Tipo impositivo 25%
  Cota íntegra 55.575
  Deducións e bonificacións fiscais 0
  Cota líquida 55.575
  Retencións e pagamentos a conta -5.000
  Cota diferencial 50.575

Exercicio 2021:

Fondos propios da sociedade «A» a 01/01/2021Fondos propios da sociedade «A» a 31/12/2021
Capital social
300.000
Capital social
300.000
Reserva legal
30.000
Reserva legal
30.000
Reservas estatutarias
10.000
Reservas estatutarias
20.000
Reservas voluntarias
30.300
Reserva de capitalización
3.000
Resultado do exercicio 2020
250.000
Reserva de nivelación
24.700
---
---
Reservas voluntarias
60.300

Outros datos:

 • Resultado de 2021 da conta de perdas e ganancias do IS:-20.000
 • Non diferenza entre resultado contable e resutado fiscal
 • Retencións:5.000
 • Tipo de gravame:25%

Cálculo reservas de capitalización e de nivelación exercicio 2021

 1. En primeiro lugar, a sociedade "A" calcula a reserva de capitalización nos termos do artigo 25 do LIS:

  Total: 330.300 Total: 363.300
  FP para os efectos do artigo 25 a 01/01/2021FP para os efectos do artigo 25 a 31/12/2021
  Capital social
  300.000
  Capital social
  300.000
  Reservas voluntarias
  30.300
  Reservas voluntarias
  60.300
  ---
  ---
  Reserva de capitalizació
  3.000

  Segundo os datos anteriores, o incremento dos fondos propios (Δ FP) é de 33.000.

  Polo tanto, a reserva de capitalización do exercicio segundo establece o artigo 25 do LIS, será o 10 % do incremento dos fondos propios da sociedade, co límite do 10% da base impoñible positiva do período impositivo previa a esta redución, á integración a que se refire o apartado 12 do artigo 11 desta Lei e á compensación de bases impoñibles negativas.

  • Reserva de capitalización = Redución 10% de Δ FP =3.300
  • Límite 10% BI previa á reserva de capitalización =0
  • Reserva de capitalización pendente de aplicar durante os dous exercicios seguintes =3.300
 2. En canto á reserva de nivelación do exercicio 2021, dado que a base impoñible do período é de -20.000, as cantidades minoradas por reserva de nivelación de 2020 deberán sumarse ata o devandito importe.

  • Adición de reserva de nivelación 2020 =20.000
  • Reserva de nivelación pendente de sumar =24.700 - 20.000 =4.700

  A liquidación do Imposto sobre Sociedades correspondente ao exercicio 2021 é a seguinte

  Liquidación do IS 2021
  Resultado contable antes de impostos 2021 -20.000
  Diferenzas
  0
  BI previa á redución do art.º 25 e á compensación de BI negativas -20.000
  Reserva de capitalización (límite 0)
  0
  Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores 0
  Base impoñible -20.000
  Reserva de nivelación (límite BI negativa:-20.000)
  20.000
  BI despois da reserva de nivelación 0
  Tipo impositivo 25%
  Cota íntegra 0
  Deducións e bonificacións fiscais 0
  Cota líquida 0
  Retencións e pagamentos a conta -5.000
  Cota diferencial -5.000

Cumprimentación no modelo 200 dos cadros das reservas de capitalización e de nivelación exercicios 2020 e 2021

. Declaración do Imposto sobre Sociedades 2020
Reserva de nivelación (páxina 20 bis do modelo 200)
Redución en base impoñible
Exercicio de
xeración
Importe minoración BI
no período / pendente de
sumar inicio do período
Importe sumado a base
impoñible no período
Importe pendente de
sumar en períodos futuros
2020 [01034] 24.700 [01730] 0 [01731] 24.700
Dotación da reserva
Exercicio de
xeración
Importe reserva
a dotar
Importe reserva
dotada
Importe reserva
pendente dotación
Reserva disposta
2020 [02413] 24.700 [02414] 24.700 [02415] 0 [02416] 0
Reserva de capitalización (páxina 20 bis do modelo 200)
Exercicio de
xeración
Dereito a reducir a BI xerado
no período / pendente de
aplicar inicio do período
Redución BI aplicadaRedución BI pendente de
aplicar en períodos futuros
2020 [02407] 3.000 [02408] 3.000 [02409] 0
Reserva de capitalización dotada no exercicio [01140] 0
. Declaración do Imposto sobre Sociedades 2021
Reserva de nivelación (páxina 20 bis do modelo 200)
Redución en base impoñible
Exercicio de
xeración
Importe minoración BI
no período / pendente de
sumar inicio do período
Importe sumado a base
impoñible no período
Importe BI integrado na declaración
por incumprimento de requisitos
Importe pendente de
sumar en períodos futuros
2020 [02410] 24.700 [02411] 20.000 [01604] 0 [02412] 4.700
Dotación da reserva
Exercicio de
xeración
Importe reserva
a dotar
Importe reserva
dotada
Importe reserva
pendente dotación
Reserva disposta
2020 [02241] 0 [02242] 0 [02243] 0 [02244] 20.000
Reserva de capitalización (páxina 20 bis do modelo 200)
Exercicio de
xeración
Dereito a reducir a BI xerado
no período / pendente de
aplicar inicio do período
Redución BI aplicadaRedución BI pendente de
aplicar en períodos futuros
2020 [01985] 3.300 [01986] 0 [01987] 3.300
Reserva de capitalización dotada no exercicio [01140] 3.000