Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Perda da condición de cooperativa fiscalmente protexida

Regulación: Artigo 13 Lei 20/1990

Será causa de perda da condición de cooperativa fiscalmente protexida incorrer nalgunha das circunstancias seguintes:

 1. Non efectuar as dotacións ao fondo de reserva obrigatoria e ao de educación e promoción.

 2. Repartir entre os socios os fondos de reserva irrepartibles durante a vida da sociedade e o activo sobrante na súa liquidación.

 3. Aplicar indebidamente o fondo de educación e promoción.

 4. Incumprir o destino do resultado da regularización do balance da cooperativa ou da actualización das achegas dos socios ao capital.

 5. Retribuír as achegas dos socios ou asociados ao capital con intereses superiores aos autorizados.

 6. Acreditar retornos en proporción distinta ás entregas, actividades ou servizos dos socios.

 7. Non imputar axeitadamente as perdas do exercicio.

 8. Realizar achegas ao capital excedendo os límites legais.

 9. Participar, sen autorización, no capital de entidades non cooperativas en contía superior ao 10 por cento, ou ao 40 por cento, no caso de entidades que realicen actividades complementarias ás da cooperativa. Estas participacións non poderán superar o 50 por cento dos recursos propios da cooperativa.

 10. Realizar operacións cooperativizadas non permitidas con terceiros non socios, non contabilizaras separadamente e non destinar ao fondo de reserva obrigatoria os resultados obtidos nelas .

 11. Empregar traballadores asalariados en número superior ao autorizado no suposto en que exista tal limitación.

 12. Existencia dun número de socios inferior ao previsto sen que se restableza en 6 meses.

 13. Reducir o capital a unha cantidade inferior á mínima establecida estatutariamente sen que se restableza en 6 meses.

 14. A paralización da actividade cooperativizada ou a inactividade dos órganos sociais durante 2 anos sen causa xustificada.

 15. A conclusión da empresa que constitúe o seu obxecto ou a imposibilidade de desenvolver a actividade cooperativizada.

 16. A falta de auditoría externa nos casos sinalados nas normas legais.