Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Bonificacións aplicables ás Sociedades Cooperativas

As sociedades cooperativas consignarán na casa [00566] «Bonificacións Sociedades Cooperativas (Lei 20/1990)» da páxina 14 do modelo 200, a suma das bonificacións na cota ás que, se é o caso, teñan dereito, entre as seguintes bonificacións reguladas na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas:

1.Bonificacións do artigo 34.2 da Lei 20/1990

Neste apartado, distínguense dous tipos de bonificacións aplicables ás cooperativas especialmente protexidas:

 1. Con carácter xeral, aplicarase a bonificación establecida no artigo 34.2 da Lei 20/1990, nos seguintes termos:

  • Porcentaxe de bonificación:50 por cento.

  • Entidades as que afecta: Cooperativas especialmente protexidas.

  • Rendas bonificadas: Todas as rendas obtidas polas cooperativas especialmente protexidas.

  • Base da bonificación: Cota íntegra definida no artigo 23 da Lei 20/1990, despois de que sobre esta se compensen as cotas negativas de exercicios anteriores das que poida dispoñer, é dicir:

   Casa [00560] «Cota íntegra previa» - Casa [00561] «Compensación de cotas por perdas de cooperativas»
 2. Con carácter especial, aplicarase a bonificación establecida no artigo 14 da Lei 19/1995, do 4 de xullo, de Modernización das Explotacións Agrarias, nos seguintes termos:

  • Porcentaxe de bonificación: 80 por cento.

   Entidades as que afecta: Cooperativas agrarias especialmente protexidas que teñan a condición de explotacións asociativas agrarias prioritarias.

  • Rendas bonificadas: Todas as rendas obtidas polas entidades anteriores.

  • Base da bonificación: Cota íntegra definida no artigo 23 da Lei 20/1990, despois de que sobre esta se compensen as cotas negativas de exercicios anteriores das que poida dispoñer, é dicir:

   Casa [00560] «Cota íntegra previa» - Casa [00561] «Compensación de cotas por perdas de cooperativas»

2.Bonificación do artigo 35.2 da Lei 20/1990

Aplicarase esta bonificación nos seguintes termos:

 • Porcentaxe de bonificación: 50 por cento.

 • Entidades as que afecta: Cooperativas de segundo e ulterior grao que non incorran nas circunstancias sinaladas no artigo 13 da Lei 20/1990 e que asocien, exclusivamente, a cooperativas especialmente protexidas.

 • Rendas bonificadas: Todas as rendas obtidas polas entidades anteriores.

 • Base da bonificación: Cota íntegra definida no artigo 23 da Lei 20/1990, despois de que sobre esta se compensen as cotas negativas de exercicios anteriores das que poida dispoñer, é dicir:

  Casa [00560] «Cota íntegra previa» - Casa [00561] «Compensación de cotas por perdas de cooperativas»

3.Bonificación do artigo 35.3 da Lei 20/1990

Aplicarase esta bonificación nos seguintes termos:

 • Porcentaxe de bonificación: 50 por cento.

 • Entidades as que afecta: Cooperativas de segundo e ulterior grao que non incorran nas circunstancias sinaladas no artigo 13 da Lei 20/1990 e que asocien a cooperativas protexidas e especialmente protexidas.

 • Rendas bonificadas: Exclusivamente os resultados procedentes das operacións realizadas coas cooperativas especialmente protexidas.

 • Base da bonificación: Parte da cota íntegra definida no artigo 23 da Lei 20/1990 que corresponda aos resultados procedentes das operacións realizadas con cooperativas especialmente protexidas, despois de que sobre esta se compensasen as cotas negativas de exercicios anteriores das que poida dispoñer, é dicir:

  Casa [00560] «Cota íntegra previa» - Casa [00561] «Compensación de cotas por perdas de cooperativas» (na parte que se corresponda a operacións realizadas con cooperativas especialmente protexidas)

4.Bonificación da disposición adicional terceira da Lei 20/1990

Aplicarase esta bonificación nos seguintes termos:

 • Porcentaxe de bonificación: 90 por cento.

 • Entidades as que afecta: Cooperativas de traballo asociado fiscalmente protexidas que integren, polo menos, un 50 por cento de socios minusválidos e que acrediten que, no momento de constituírse a cooperativa, os devanditos socios se achaban en situación de desemprego.

 • Rendas bonificadas: Todas as rendas obtidas pola cooperativa durante os 5 primeiros anos da súa actividade social, en tanto mantéñase a referida porcentaxe de socios.

 • Base da bonificación: Cota íntegra definida no artigo 23 da Lei 20/1990, despois de que sobre esta se compensen as cotas negativas de exercicios anteriores das que poida dispoñer, é dicir:

  Casa [00560] «Cota íntegra previa» - Casa [00561] «Compensación de cotas por perdas de cooperativas»